Komisja Europejska chce wprowadzić jednolite karty dla osób z niepełnosprawnościami na terenie całej UE

Dziś Komisja Europejska ogłosiła projekt ustawy, który ma na celu ułatwienie dostępu do prawa swobodnego przemieszczania się dla osób z niepełnosprawnościami. Propozycja ta ma zapewnić im równy dostęp do specjalnych warunków, preferencyjnego traktowania oraz praw do parkowania podczas wizyt w innych krajach Unii Europejskiej.
Głównym założeniem projektu jest wprowadzenie standardowej Europejskiej Karty Osób z Niepełnosprawnościami oraz ulepszenie obecnie istniejącej Europejskiej Karty Parkingowej dla osób z niepełnosprawnościami. Oba dokumenty będą uznawane w całej UE, co ma znacząco ułatwić życie osobom z niepełnosprawnościami podróżującym po Europie.
Europejska Karta Osób z Niepełnosprawnościami będzie stanowiła przełom w zapewnianiu równości w dostępie do usług publicznych i prywatnych w całej Unii Europejskiej. Gdy status niepełnosprawności danej osoby nie jest rozpoznawany za granicą, osoby te często nie mogą skorzystać z przywilejów takich jak bezpłatny lub priorytetowy dostęp, obniżone opłaty lub wsparcie osobiste podczas wizyt w innych krajach UE. Nowa karta umożliwi rozpoznanie niepełnosprawności w całej UE, co zapewni osobom z niepełnosprawnościami dostęp do specjalnych warunków i preferencyjnego traktowania w różnych dziedzinach, w tym w transporcie, wydarzeniach kulturalnych, muzeach, ośrodkach rekreacyjnych i sportowych oraz parkach rozrywki. Karta ta będzie wydawana przez krajowe organy kompetentne i będzie uzupełniać istniejące krajowe karty lub zaświadczenia.
Dla osób z niepełnosprawnościami prywatny transport samochodowy często stanowi jedyną możliwość podróżowania, zapewniającą im autonomię. Ulepszenia wprowadzone w Europejskiej Karcie Parkingowej dla osób z niepełnosprawnościami umożliwią im dostęp do tych samych praw do parkowania dostępnych w innych Państwach Członkowskich. Karta ta będzie miała jednolity format, zastępując krajowe karty parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami i będzie uznawana w całej UE.
Warto zaznaczyć, że aby ułatwić korzystanie z kart, projektowane rozporządzenie będzie wymagać dostarczania ich w wersji fizycznej i cyfrowej, a także publicznego udostępniania warunków i zasad wydawania lub wycofywania kart. Dostawcy usług będą zobowiązani do udostępniania informacji o specjalnych warunkach i preferencyjnym traktowaniu dla osób z niepełnosprawnościami w dostępnych formatach.
Aby zapewnić przestrzeganie nowych przepisów, Państwa Członkowskie zostaną zobowiązane do nałożenia kar finansowych i środków naprawczych w przypadku naruszeń. Osoby z niepełnosprawnościami, ich organizacje reprezentacyjne i odpowiednie organy publiczne będą miały możliwość podejmowania działań na mocy prawa krajowego, jeśli będzie to konieczne.
Teraz propozycja Komisji zostanie omówiona przez Parlament Europejski i Radę. Jeśli zostanie przyjęta, Państwa Członkowskie będą miały 18 miesięcy na wdrożenie przepisów dyrektywy do prawa krajowego.


 

Źródło: Press release European Commission