Prawo spadkowe. Co warto wiedzieć?

Podział spadku jest jednym z najważniejszych elementów procesu dziedziczenia majątku po zmarłej osobie. W Polsce obowiązują określone zasady podziału spadku, które reguluje Kodeks cywilny. Jednakże, często zdarza się, że dziedziczenie i podział spadku stają się przedmiotem sporu, szczególnie w przypadku gdy dziedziców jest wielu, a spadkodawca nie zostawił testamentu.

Czym jest prawo spadkowe ?

Prawo spadkowe to zbiór przepisów prawnych regulujących dziedziczenie i podział majątku po zmarłym. Określa, kto jest spadkobiercą, jakie prawa i obowiązki mu przysługują oraz jak powinien przebiegać proces podziału majątku między spadkobierców. Prawo spadkowe umożliwia także swobodne dysponowanie majątkiem za życia poprzez sporządzenie testamentu. Celem prawa spadkowego jest zapewnienie porządku i ochrona interesów spadkobierców w związku z dziedziczeniem i podziałem majątku po zmarłym.

Prawa przysługujące spadkobiercy

Spadkobiercy mają szereg praw związanych z dziedziczeniem i podziałem majątku po zmarłym. Oto najważniejsze z nich:

 1. • Prawo do dziedziczenia – spadkobiercy dziedziczą po zmarłym jego cały majątek lub określoną jego część, zgodnie z przepisami prawa spadkowego.
 2. • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec aktu poświadczenia dziedziczenia – jeśli spadkobiercy nie zgadzają się z treścią aktu poświadczenia dziedziczenia, mogą wnieść sprzeciw w ciągu 6 miesięcy od jego doręczenia.
 3. • Prawo do sporządzenia testamentu – spadkobiercy mogą przed śmiercią sporządzić testament, w którym określą, komu przekażą swój majątek po swoim zgonie
 4. • Prawo do informacji o stanie majątku – spadkobiercy mają prawo do informacji o stanie majątku po zmarłym, w tym do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi jego posiadania i długów.
 5. • Prawo do podziału spadku – jeśli spadkobiercy nie zawrą umowy co do podziału spadku, mają prawo wystąpić do sądu z wnioskiem o wyznaczenie rzeczoznawcy majątkowego lub o rozwiązanie sporu dotyczącego podziału spadku.
 6. • Prawo do wyboru formy otrzymania udziału w spadku – spadkobiercy mają prawo wybrać, czy chcą otrzymać swój udział w spadku w naturze, czy też w pieniądzu.
 7. • Prawo do wykupu udziału innych spadkobierców – jeśli jednemu ze spadkobierców zależy na przejęciu całego spadku, ma prawo do wykupienia udziału pozostałych spadkobierców.
 8. • Prawo do odrzucenia spadku – jeśli spadkobierca nie chce dziedziczyć po zmarłym, ma prawo odrzucić spadek.

Jak wygląda proces podziału spadku ?

W punktach poniżej został przedstawiony przebieg takiego procesu :

 1. • Wniosek o spisanie aktu poświadczenia dziedziczenia należy złożyć u notariusza.
 2. • Następnie spadkobiercy dokonują inwentaryzacji majątku oraz próbują osiągnąć porozumienie co do podziału.
 3. • W przypadku braku porozumienia, można złożyć wniosek o wyznaczenie rzeczoznawcy majątkowego do sądu.
 4. • Rzeczoznawca dokonuje wyceny majątku i sporządza projekt podziału, który przedstawia się spadkobiercom.
 5. • Spadkobiercy muszą wyrazić zgodę na projekt podziału lub zgłosić swoje uwagi.
 6. • W przypadku braku porozumienia, sprawa trafia do sądu, który dokonuje ostatecznego podziału majątku.
 7. • Po zatwierdzeniu podziału przez notariusza lub sąd, spadkobiercy przystępują do faktycznego podziału majątku.

 

Źródło: Biuro Prasowe Kancelaria adwokacka – DM Adwokaci