Ulga na prąd dla osób niepełnosprawnych. Jak skorzystać? Co trzeba zrobić?

2 listopada 2022 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Ustawa przewiduje wsparcie dla polskich rodzin, jednostek samorządu terytorialnego, oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Nowe przepisy wprowadzają limity dla poszczególnych grup społecznych dotyczące zużycia prądu. Rachunki, które mieszczą się w granicach limitu, nie wzrosną. Ceny energii elektrycznej po przekroczeniu limitu, będą rozliczane według zamrożonych stawek, nadwyżka ponad te limity będzie rozliczana w ramach mechanizmu ceny maksymalnej: 693 zł/MWh.
Przewidziane są trzy różne limity. Dla gospodarstw domowych przewidziany jest roczny limit zużycia energii 2 MWh na rok. Limity dla osób z niepełnosprawnościami są zwiększone do 2,6 MWh na rok. Dla gospodarstw domowych z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników limit wynosi do 3 MWh. Przykładowo dzięki wprowadzonym rozwiązaniom, czteroosobowa rodzina, przy rocznym zużyciu 2,4 MWh, dzięki rządowemu wsparciu i zamrożeniu cen prądu, w 2023 r. zapłaci za prąd ok., 1833 zł na rok, zamiast 3889 zł.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby w 2023 roku płacić niższe rachunki za prąd?

Gospodarstwa domowe zużywające 2 MWh na rok nie muszą składać żadnych oświadczeń. Gospodarstwa domowe znajdujące w zwiększonym limicie powinny złożyć odpowiednie oświadczenia, a w niektórych przypadkach dołączyć dokumentację poświadczającą uprawnienia. Do tej grupy należą:

 1. • Rodziny wielodzietne, uprawnione do limitu 3 MWh. Powinny złożyć:
  – oświadczenie dla zamrożenia cen prądu skierowane do dostawcy prądu;
  – kopię Karty Dużej Rodziny (w oświadczeniu należy podać numer Karty);
 2. • Osoby z niepełnosprawnością, uprawnione do limitu 2,6 MWh. Powinny złożyć:
  – oświadczenie dla zamrożenia cen prądu skierowane do dostawcy prądu, bez dodatkowych dokumentów.

Przedsiębiorstwa energetyczne przygotowały wzory oświadczeń i będą je udostępniać. Oświadczenia należy kierować do dostawcy prądu, do końca czerwca 2023 roku.

Oświadczenia dla poszczególnych operatorów do pobrania

Tauron Energia

Oświadczenie możesz wysłać:
Elektronicznie
Na adres ceny@tauron.pl – pod warunkiem, że będzie ono opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (certyfikat z e-Dowodu).
Pamiętaj, aby przed podpisaniem dokumentu w pierwszej kolejności zapisać go w formacie pdf, a następnie złożyć podpis elektroniczny i przesłać na wskazany adres e-mail.
Zgodnie z Ustawą [1] nie mogą Państwo złożyć Oświadczenia w formie skanu ani zdjęcia.
Pocztą
Oświadczenie możesz wydrukować i podpisać własnoręcznie, a następnie:
wysłać pocztą tradycyjną, na adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice
Osobiście
Oświadczenie możesz wydrukować i podpisać własnoręcznie, a następnie:
złożyć w wybranym punkcie obsługi klienta (ich listę znajdziesz na tauron.pl/pok) – nie musisz umawiać się na wizytę
Pobierz oświadczenie do Tauron Energia
Pobierz instrukcję wypełniania oświadczenia

Energa

Do firmy Energa podpisane własnoręcznie oświadczenie można wysłać pocztą na adres:
: Energa Obrót SA, al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.
elektronicznie
W elektronicznym biurze obsługi klienta – ENERGA24 (oświadczenie z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym lub podpisem osobistym potwierdzonym dowodem osobistym z warstwą elektroniczną).
przez chat
Przez chat na stronie internetowej (oświadczenie z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym lub podpisem osobistym potwierdzonym dowodem osobistym z warstwą elektroniczną).
osobiście
W salonie sprzedaży Energa w formie pisemnej – listę placówek znajdziesz tutaj (oświadczenie z własnoręcznym podpisem).
Pobierz oświadczenie do Energa.

Enea

Do firmy Enea podpisane oświadczenie można dostarczyć następująco:

 1. • w formie papierowej – Oświadczenie w postaci papierowej wymaga własnoręcznego podpisu i złożenia wraz z załącznikami:
  – osobiście w BOK albo
  – przesłania drogą pocztową na adres korespondencyjny Enei wskazany na fakturze.
  Jeżeli Klient składa dokumenty osobiście w BOK to nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja wizyty. Konieczne jest wcześniejsze przygotowanie wypełnionego Oświadczenia oraz wymaganych załączników, a także oryginał orzeczenia o niepełnosprawności – w przypadku odbiorcy posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub zamieszkującym w gospodarstwie domowym z taką osobą.
 2. • w formie elektronicznej – Oświadczenie złożone w postaci elektronicznej wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym (certyfikatem podpisu osobistego z e-dowodu) i przesłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poprzez eBOK, ePUAP lub na adres e-mail: ustawa@enea.pl).

Skan Oświadczenia podpisanego własnoręcznie nie będzie honorowany.
Oświadczenia należy składać wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami. W zależności od sposobu złożenia oświadczenia, załączniki mogą mieć postać: kserokopii, skanu lub zdjęcia odpowiedniego dokumentu.
Pobierz oświadczenie do firmy Enea

PGE

Oświadczenie można złożyć :

 1. • osobiście w Biurze Obsługi Klienta (listę placówek znajdziesz tutaj) lub w siedzibie przedsiębiorcy energetycznego (PGE Obrót S.A., ulica 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów),
 2. • mailowo, na adres serwis@gkpge.pl,
 3. • w formie przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego na adres PGE Obrót S.A., ulica 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów.

Pobierz oświadczenie do PGE