Co powinieneś wiedzieć o „Asystencie osobistym osoby niepełnosprawnej”?

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” to kolejny program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej adresowany do osób niepełnosprawnych. Pierwsza edycja programu będzie realizowana od 1 października 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku. Źródłem jego finansowania są pieniądze z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, którego główną ideą jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Na czym polega program?

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta osobistego jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Dzięki niemu osoby niepełnosprawne będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta osobistego m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Do kogo jest adresowany?

Do osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie równoważne, które wymagają usługi asystenta.

Kto może być asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej?

Usługę asystenta będą mogły wykonywać:

  1. • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;
  2. • osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Jaki jest zakres obowiązków asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej?

Do jej/jego zadań należeć będą m.in. pomoc w wyjściu, powrocie oraz w dojazdach np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne, do ośrodków kultury, instytucji i innych miejsc wskazanych przez uczestnika programu, a także pomoc w zakupach i w załatwieniu spraw urzędowych. Usługa asystenta osobistego będzie realizowana przez 7 dni w tygodniu. w godz. 7:00 – 22:00.
W uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług będą mogły zostać zmienione.

Ile kosztuje usługa?

Korzystanie z usług asystentów osobistych będzie bezpłatne. Koszty realizacji usług asystenta (m.in. wynagrodzenie, ubezpieczenie i zakup biletów komunikacji publicznej) gminy i powiaty pokrywać będą ze środków przyznanych z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Wnioski o dofinansowanie (w wysokości do 100 proc. kosztów) gminy i powiaty będą mogły składać od 1 października. W ramach programu opłacany będzie również limit godzin usług asystenta, który wynosił będzie 30 godzin miesięcznie. Po przekroczeniu tego limitu gmina lub powiat będą mogły przyznać kolejne godziny ze środków własnych.

Co należy zrobić, aby zacząć korzystać z usługi asystenta osobistego?

Osoba niepełnosprawna musi złożyć do urzędu gminy lub powiatu „Kartę zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Na jej podstawie jednostka samorządu terytorialnego może przyznać usługę asystenta.
Karta powinna zawierać informacje o uczestniku programu:

  1. • Imię i nazwisko
  2. • Datę urodzenia
  3. • Adres zamieszkania
  4. • Dane kontaktowe (telefon, e-mail), ewentualnie dane osoby upoważnionej do kontaktu
  5. • Informacje na temat ograniczeń osoby niepełnosprawnej w zakresie komunikowania lub poruszania się

Karta powinna być aktualizowana za każdym razem, kiedy dochodzi do zmian w zawartych w niej danych. Kolejne zgłoszenia mogą być przyjmowane na piśmie, osobiście, telefonicznie lub e-mailem.

Kto dokonuje wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta osobistego dla danej osoby niepełnosprawnej?

Samodzielnego wyboru dokonuje uczestnik programu.

Ile pieniędzy zostanie przeznaczone na realizację programu?

W ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych ministerstwo przeznaczy na realizację programu w bieżącym roku 30 mln zł. W 2020 roku będzie to już 50 mln zł.


 

Źródło: MRPiPS