„Kler”

Seans z audiodeskrypcją
Termin i miejsce wydarzenia:
15.07.2019 (poniedziałek), godz. 14:30
Kino Luna
ul. Marszałkowska 28
00-576 Warszawa
Wstęp:

  1. • W przedsprzedaży: 10 zł.
  2. • W dniu seansu: 12 zł.

 

Przed kil­ko­ma laty tra­gicz­ne wy­da­rze­nia połączyły losy trzech księży ka­to­li­c­ki­ch. Teraz, w każdą rocz­nicę ka­ta­stro­fy, z której cudem uszli z życiem, du­cho­w­ni spo­ty­kają się, by uczcić fakt swo­j­ego oca­le­nia. Na co dzień układa im się ba­r­dzo różnie. Li­so­w­ski (Jacek Bra­ci­ak) jest pra­co­w­ni­ki­em kurii w wi­e­l­kim mieście i robi ka­ri­erę, marząc o Wa­ty­ka­nie. Pro­blem w tym, że na jego dro­dze staje ar­cy­bi­skup Mo­r­do­wicz (Ja­nu­sz Gajos), pławiący się w lu­k­su­sa­ch do­sto­j­nik koście­l­ny, używający po­li­tycz­ny­ch wpływów przy bu­do­wie największ­ego sa­n­ktu­a­ri­um w Pol­sce… Drugi z księży – Try­bus (Ro­be­rt Więcki­e­wicz) w odróżnie­niu od Li­so­w­ski­ego jest wi­e­j­skim pro­bo­sz­czem. Spra­wując posługę w mie­j­scu pełnym ubóstwa, coraz częściej ulega lu­dz­kim słabościom. Nie­zbyt do­brze wi­e­dzie się też Ku­ku­le (Ar­ka­di­u­sz Ja­ku­bik), który – po­mi­mo swo­jej żar­li­wej wiary – właściwie z dnia na dzień traci za­u­fa­nie pa­ra­fi­an. Wkrótce hi­sto­rie trójki du­cho­w­ny­ch połączą się po raz ko­le­j­ny, a wy­da­rze­nia, które będą mieć mie­j­sce, nie po­zo­staną bez wpływu na życie każdego z nich.