Dodatek dla sierot zupełnych

Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj nasz kanał RSS lub polub nasz profil na Facebook-u!


 

Jeśli pobierasz rentę rodzinną, a Twoi rodzice nie żyją, możesz otrzymać dodatek dla sieroty zupełnej.
Możesz również otrzymać ten dodatek, jeśli pobierasz rentę rodzinną po zmarłej matce, a Twój ojciec jest nieznany.

Jakie dokumenty są wymagane?

• Wniosek o dodatek dla sieroty zupełnej
• dokumenty stwierdzające daty zgonu rodziców
• dokument  stwierdzający datę zgonu matki i akt urodzenia, z którego wynika brak danych ojca.

Kiedy złożyć dokumenty?

W dowolnym czasie po spełnieniu warunków koniecznych do przyznania dodatku.

Gdzie i w jaki sposób złożyć dokumenty?

Wniosek można złożyć:
• osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS (pisemnie lub ustnie do protokołu)
• za pośrednictwem: operatora pocztowego, polskiego urzędu konsularnego.

Sposób i termin rozpatrzenia sprawy

Wniosek rozpatruje organ rentowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej lub jednostka organizacyjna Zakładu wyznaczona przez Prezesa ZUS. Po analizie wniosku i załączonej dokumentacji oraz ewentualnym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego organ rentowy wydaje decyzję w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Odwołanie od decyzji

Od decyzji przysługuje odwołanie, które należy wnieść pisemnie lub ustnie do protokołu, za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję, do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.
Postępowanie odwoławcze jest wolne od opłat.