Małopolskie: Mieszkanie chronione: Droga do samodzielności

– Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu. To niezwykle ważny element systemu polityki społecznej. Małopolska otrzymała na rok 2022 z rezerwy celowej budżetu państwa – w ramach programu „Za życiem” – prawie milion złotych na zadania związane z tworzeniem mieszkań chronionych

– mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Cel: integracja społeczna

Środki te – 984 584 zł – zostaną przeznaczone na inwestycje (682 400 zł), remonty (111 693 zł) czy zakup wyposażenia (190 491 zł). Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przyznało Małopolsce 100% kwoty, o którą zawnioskowało województwo. Trafią one do gmin: Ciężkowice, Kraków, Niepołomice i Nowy Sącz.

– Zapotrzebowanie na mieszkania chronione jest ogromne. Dlatego tak ważne jest, że kolejne samorządy wykorzystują szansę, jaką daje program „Za życiem”. Każde z takich mieszkań staje się azylem – miejscem rozwoju i nauki funkcjonowania w codziennym życiu, radzenia sobie z podstawowymi sprawami. To szczególnie istotna forma pomocy społecznej, skierowana do osób niepełnosprawnych, w podeszłym wieku lub przewlekle chorych, a także opuszczających pieczę zastępczą. Zachęcam samorządy do szerszego korzystania z oferty programu „Za życiem” i tworzenia mieszkań chronionych. To niezwykle istotne, by takich miejsc było jak najwięcej

– mówi poseł Urszula Rusecka, przewodnicząca Sejmowej Komisji
ds. Polityki Społecznej i Rodziny.

– Integracja społeczna to cel wielu działań realizowanych przez rząd Premiera Mateusza Morawieckiego. Mieszkania chronione są jej szczególną formą. To szkoła samodzielnego życia w praktyce – szkoła obejmująca zarówno czynności dnia codziennego, jak i choćby kontakty społeczne

– dodaje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Mieszkania chronione treningowe i wspierane

Wsparcie w mieszkaniu chronionym może być przyznane osobie pełnoletniej, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu.
Mieszkanie chronione może być prowadzone przez każdą jednostkę organizacyjną pomocy społecznej lub organizację pożytku publicznego i w zależności od celu udzielania wsparcia prowadzone jest jako mieszkanie chronione treningowe lub mieszkanie chronione wspierane.
W mieszkaniu chronionym treningowym zapewnia się usługi bytowe oraz naukę, rozwijanie lub utrwalanie samodzielności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia samodzielnego życia.
Mieszkanie chronione wspierane przeznaczone jest dla:

  1. osoby niepełnosprawnej, w szczególności osoby niepełnosprawnej fizycznie lub osoby z zaburzeniami psychicznymi;
  2. osoby w podeszłym wieku lub przewlekle chorej.
    (art. 53 ustawy z 2 marca 2004 r. o pomocy społecznej – Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 1 i 66).

W województwie małopolskim funkcjonuje 116 mieszkań chronionych, w tym: 100 mieszkań chronionych (388 miejsc, 326 osób korzystających) o zasięgu gminnym, prowadzonych przez gminę lub inny podmiot, oraz 16 mieszkań chronionych (44 miejsca, 32 osoby korzystające) o zasięgu powiatowym, prowadzonych przez powiat lub inny podmiot.

Niepołomice, Nowy Sącz, Kraków, Ciężkowice – gminy, które sięgnęły po środki

Najwyższe dofinansowanie trafi do gminy Niepołomice: 464 000 zł. Zostanie ono przeznaczone na zakup nieruchomości zlokalizowanej w Niepołomicach przy ul. Portowej oraz jej adaptację i wyposażenie. Powstanie jedno mieszkanie treningowe dla 6 osób. Nieruchomość to dom jednorodzinny, położony w sąsiedztwie innych budynków, o powierzchni ok. 74 m2.
Miasto Nowy Sącz otrzyma natomiast 338 400 zł na jedno mieszkanie wspierane dla 4 osób. Lokal o powierzchni ok. 79 m2, którym dysponuje miasto, może zostać dzięki tym środkom odpowiednio zaadaptowany. Mieszkanie mieści się w bloku, przy ul. Jagiellońskiej. Będzie stanowić alternatywę dla pobytu w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Służyć będzie osobom niesamodzielnym, w szczególności osobom starszym i osobom z niepełnosprawnościami, wymagającymi wsparcia w formie usług opiekuńczych lub asystenckich.
Dotacja dla miasta Kraków wynosi zaś 121 600 zł i będzie przeznaczona na wyposażenie mieszkania wspieranego dla 7 osób z zaburzeniami psychicznymi, które nie wymagają usług w formie całodobowej opieki, lecz wsparcia doraźnego. Mieszkanie chronione będzie się mieścić na dwóch kondygnacjach (parter i piętro) w czterokondygnacyjnym budynku przy ul. Ludwisarzy. Budynek pozbawiony będzie barier architektonicznych.
Gmina Ciężkowice otrzyma z kolei 60 584 zł na remont i wyposażenie mieszkania treningowego dla 3 osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które ze względu na trudną sytuację życiową potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu. Lokal mieści się w budynku Szkoły Podstawowej w Bruśniku. Budynek jest własnością Gminy. Powierzchnia mieszkania to ok. 50 m2.


 

Źródło: Oddział ds. Mediów i Komunikacji Społecznej – Małopolski Urząd Wojewódzki