Jak odliczyć od podatku wydatki na utrzymanie psa przewodnika

Odliczeniu od dochodów podlegają wydatki na utrzymanie psa przewodnika, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. t.j. z 2016 r. poz. 2046).

Ulga przysługuje osobom niepełnosprawnym bądź podatnikom mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których dochód (tj. dochód osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 10.080 zł w roku podatkowym.

Odliczenie od dochodu nie dotyczy wydatków, które zostały:

  1. a)  sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  2. b) zwrócone w jakiejkolwiek formie,
  3. c) odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z ww. funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Kwota odliczenia nie może przekraczać w roku podatkowym 2.280 zł. Odlicza się kwotę faktycznie poniesionego wydatku.

Nie jest wymagane posiadanie dokumentu stwierdzającego wysokość poniesionych wydatków. Jednakże na żądanie organów podatkowych podatnik jest obowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności okazać certyfikat potwierdzający status psa przewodnika.

Odliczeń dokonuje się:

  • w trakcie roku podatkowego przy obliczaniu zaliczek na podatek przez podatników osiągających dochody
  1. a) z działalności gospodarczej
  2. b) z najmu, dzierżawy

–  podlegające opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej,

  • po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu podatkowym PIT‑36, PIT‑37.

Z uwagi na warunki skorzystania z ulgi należy zapoznać się z treścią art. 26 ustawy lub z broszurą informacyjną „Ulga rehabilitacyjna”.

Podstawa prawna: art. 26 ust. 1 pkt 6 i ust. 7a pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Źródło: https://www.finanse.mf.gov.pl/