Dofinansowanie sprzętu dla niewidomych i słabowidzących

Uwaga!!!

W niniejszym materiale został pominięty obszar A, ponieważ nie dotyczy on osób niewidomych.


 

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala Realizator programu (samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy).

 

W 2020 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
◦ Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
◦ Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
◦ Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
◦ Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
◦ – do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
◦ Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).
Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie
Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) już od dnia 1 marca 2020 r.
Przypominamy i zachęcamy – możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu!!
Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada dnia 31 sierpnia 2020 r.
Wysokość dofinansowania
Z aktualnymi warunkami dofinansowania (wysokość dofinansowania, wymagany udział własny w zakupie) można się zapoznać w ust. 9 oraz ust. 21-24 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)” w 2020 roku.
Zapoznaj się treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa w programie (zawarte są one w rozdziale VI ust. 1, ust. 4 oraz ust. 5).
Zarząd PFRON w 2020 roku wprowadził kolejne, postulowane przez osoby niepełnosprawne i samorządy powiatowe udogodnienia:
• zwiększono maksymalną kwotę dofinansowania:
◦ zakupu sprzętu elektronicznego dla osób z dysfunkcją obu rąk (B1) – z kwoty 5.000 zł do 7.000 zł,
◦ zakupu sprzętu elektronicznego dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją wzroku (B3) – z kwoty 6.000 zł do 7.500 zł,
◦ zakupu sprzętu elektronicznego dla osób z dysfunkcja słuchu (B4) – z kwoty 2.500 zł do 4.000 zł,
◦ kosztów opieki nad osobą zależną (D) – z kwoty 200 zł miesięcznie nad jedną (każdą) osobą zależną – do kwoty 300 zł,
◦ w formie dodatku na pokrycie innych kosztów kształcenia (Moduł II programu) dla studentów pobierających naukę w szkołach wyższych – z kwoty 1.000 zł do kwoty 1.500 zł,
◦ kosztów opłaty za naukę – czesne (Moduł II programu), z kwoty 3.000 zł za semestr do kwoty 4.000 zł,
• zmniejszono wymagany udział własny Wnioskodawcy:
◦ przy zakupie sprzętu elektronicznego dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją wzroku (B3) – z 30% na 10% ceny brutto.

Zapoznaj się z poniższymi dokumentami:

Kierunki działań (…) w 2020 roku
Aktywny Samorząd w 2020 roku – skrócony opis zasad dofinansowania