Pies przewodnik

Uprawnienia osoby niewidomej i słabowidzącej w asyscie psa przewodnika

Poniżej przedstawiamy przepisy regulujące prawa osoby niewidomej w asyscie psa przewodnika z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, a także wykaz organizacji zajmujących się szkoleniem psów asystujących, oraz oferujących pomoc w ich uzyskaniu.
Art. 20a.
1.Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu:
1) do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych;
2) do parków narodowych i rezerwatów przyrody;
3) na plaże i kąpieliska.
2.Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje również w środkach transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i wodnego oraz w innych środkach komunikacji publicznej.
3.Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
4.Warunkiem skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
5.Z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, może korzystać trener psa szkolonego na psa asystującego na podstawie zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących.
6.Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Organizacje szkolące i pomagające w uzyskaniu psa przewodnika

Fundacja Labrador

ul. Żwirki 9A
60-409 Poznań

Jej celem statutowym jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niewidomych i niedowidzących, dzięki wyszkolonym przez Fundację i przekazywanym nieodpłatnie tym osobom-psom przewodnikom. Siedzibą Fundacji jest Poznań.
Od dnia 19.03.2004 Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego.
Od 3 grudnia 2008 Członek International Guide Dog Federation.
Więcej informacji na stronie internetowej:

www.fundacja.labrador.pl

Fundacja Pies Przewodnik

ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 10
02-366 Warszawa

Fundacja Pies Przewodnik powstała w 2011 roku.
Działa na rzecz osób niewidomych korzystających, lub pragnących korzystać z pomocy psa przewodnika.
Przygotowuje psy do roli przewodników szkoląc je od bardzo wczesnego wieku. Osobom niewidomym zapewnia nie tylko przeszkolenie z zakresu poruszania się z psem, lecz także różnego rodzaju pomoc już w trakcie pracy z nim. Udziela również pomocy psychologicznej i prawnej. Stara się zwalczać wszelkiego rodzaju przejawy dyskryminacji osób niepełnosprawnych poprzez działania mające na celu taką modyfikację zapisów prawnych, by uwzględniały one szeroko rozumiane potrzeby tych osób, w szczególności korzystających z pomocy psów przewodników.
8 maja 2012 roku Fundacja “Pies Przewodnik” została wpisana do rejestru instytucji szkolących psy przewodniki pod numerem  8/08/05/2012.

Więcej informacji na stronie internetowej:

www.piesprzewodnik.org.pl

Fundacja Pomocna Łapa

Gwizdały 234
07-130 Łochów

1. O psa asystującego ubiegać się mogą osoby :
a) niepełnosprawne ruchowo, które ukończyły 18 lat i są sprawne umysłowo
b) niedowidzące, które ukończyły 18 lat i sa sprawne umysłowo
2. Przyszły opiekun musi mieć możliwość zapewnienia psu wyżywienia, opieki weterynaryjnej oraz regularnych spacerów.
3. Osoby zainteresowane występują do fundacji z formularzem zgłoszeniowym o przyznanie psa.
4. Na podstawie przesłanych dokumentów następuje wstępna kwalifikacja.
5. Po przejściu wstępnej kwalifikacji zapraszamy do fundacji, na bezpośrednią rozmowę, w celu bliższego poznania się oraz określenia zakresu pracy psa.
6. Fundacja, po spotkaniu i analizie dokumentów, zaprasza na cykl szkoleń, po zaliczeniu których, przydziela najbardziej odpowiedniego psa. Jeśli jednak w danej chwili nie dysponuje takim psem, wpisuje zainteresowaną osobę na listę oczekujących.
7. Po przydzieleniu psa rozpoczynają się regularne spotkania i dalsze szkolenia, mające na celu przygotowanie osoby niepełnosprawnej do współpracy z nowym towarzyszem. Nie określamy liczby spotkań. Wszystko zależy od wzajemnego zrozumienia się psa i przewodnika.
8. Kiedy zespół jest gotowy do współpracy, następuje, na podstawie pisemnej umowy, przekazanie psa, który pozostaje zawsze własnością fundacji.
Więcej informacji na stronie internetowej:

www.pomocnalapa.pl

Fundacja DOGIQ

ul. Brynowska 51D
40-584 Katowice

Od momentu powstania, Fundacja corocznie przekazuje kolejne psy osobom, które aplikują o przyznanie psiego pomocnika. Kadra Fundacji to kilkanaście osób, które czuwają, by każdy moment długiego procesu kształcenia psa asystującego był należycie wypełniony. Na finalny sukces składa się bowiem szereg etapów począwszy od hodowli, starannej selekcji szczeniąt, wychowania w rodzinie zastępczej, szkolenia zaawansowanego, kursu adaptacyjnego z przyszłym opiekunem, przekazania i wreszcie – rozpoczęcia wspólnego życia.
Więcej informacji na stronie internetowej:

www.dogiq.org.pl

Fundacja Vis Maior

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 10
02-366 Warszawa

Jeśli chciałbyś/chciałabyś otrzymać od fundacji Vis Maior psa przewodnika, który będzie pomagał Ci w samodzielnym poruszaniu się, najpierw odpowiedz sobie  na przygotowanych przez nas kilka pytań, które znajdziesz poniżej. One pomogą Ci sprawdzić, czy masz szansę go otrzymać.Zapoznaj się też z regulaminem przyznawania psów przewodników, a następnie  wypełnij ankietę dla kandydatów i wyślij ją do fundacji.
1. Czy jesteś osobą z dysfunkcją wzroku (niewidomą, z poczuciem światła lub na tyle słabowidzącą, że nie wykorzystujesz wzroku przy poruszaniu się)?
2. Czy jesteś osobą pełnoletnią?
3. Czy potrafisz samodzielnie załatwiać swoje sprawy, (prowadzić rozmowy telefoniczne, wypełniać i wysyłać dokumenty, itd.), w tym te związane z ubieganiem się o psa przewodnika?
4. Czy Twoje problemy ze wzrokiem znacząco utrudniają Ci samodzielne poruszanie się?
5. Czy dobrze opanowałeś/opanowałaś poruszanie się przy użyciu białej laski czy dobrze orientujesz się w przestrzeni?
6. Czy lubisz aktywnie spędzać czas: przemieszczając się z jednego miejsca w drugie, ucząc się, pracując albo w trakcie odpoczynku lub uprawiania sportu?
7. Czy dobrze czujesz się w towarzystwie zwierząt, a szczególnie psów?
8. Czy mógłbyś zaufać psu, gdyby miał Cię prowadzić, a Ty sam wiesz i decydujesz, dokąd iść?
9. Czy jesteś w stanie systematycznie, na przestrzeni kilkunastu lat, ponosić dodatkowe koszty związane z utrzymaniem, pielęgnacją i ewentualnym leczeniem Twojego psa przewodnika?
10. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że za psa przewodnika, jeśli go otrzymasz, będziesz w pełni odpowiedzialny i że wymaga on troski jako istota żywa?
Więcej informacji na stronie internetowej:

www.fundacjavismaior.pl

Polski Związek Niewidomych

ul. Konwiktorska 9
00 – 216 Warszawa

1. Psy przewodniki przyznawane są osobom niewidomym na mocy decyzji Dyrektora, po zaopiniowaniu wniosku zainteresowanego przez Komisję ds przydziału psów przewodników.
2. Komisję, o której mowa w ust. 1, powołuje Dyrektor.
3. Na psy przewodniki, osobom o których mowa w ust. 1, udzielana jest dotacja. Warunkiem udzielenia dotacji jest posiadanie środków na ten cel, które mogą pochodzić:
1/ ze środków przyznanych przez PFRON,
2/ ze środków pochodzących od innych sponsorów,
3/ z własnych środków.
4. Wysokość dotacji zależy od wielkości dofinansowania przyznanego przez PFRON i ewentualnie innych sponsorów i określana jest po podpisaniu umów z ww. sponsorami z uwzględnieniem warunków zawartych w tych umowach.
5. Różnicę między całkowitymi kosztami psa przewodnika, zaakceptowanymi przez Związek (na które składają się: koszt psa, jego tresury, wyżywienia i opieki weterynaryjnej w trakcie szkolenia, specjalnej uprzęży, egzaminów kwalifikacyjnych, kursu zżywania się niewidomego z psem) a przyznaną dotacją pokrywa osoba niewidoma.
6. Dotacja przyznana osobie niewidomej wypłacana jest bezpośrednio jednostce szkolącej, której za zgodą Związku tresura psa została powierzona.

Więcej informacji na stronie internetowej:

www.pzn.org.pl