„Aktywny Samorząd – Wspólna sprawa”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Prezes Rady Nadzorczej

„W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 10 września 2018 roku przedstawiającego propozycje i uwagi związane z konsultacjami społecznymi w sprawie projektu modyfikacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, poniżej przedstawiam stanowisko w sprawie.
Informuję, że zgłoszone przez potencjalnych beneficjentów pomocy propozycje zmian programu są bardzo często zbieżne z propozycjami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach omawianych konsultacji projektu zmian programu do Funduszu wpłynęły także propozycje od osób indywidualnych – stanowiły one ok. 27% wszystkich zgłoszeń. Każda wypowiedź osoby fizycznej lub prawnej biorącej udział w konsultacjach, jest analizowana niezależnie od formy przekazania spostrzeżeń.
Wyjaśniam, że zastosowanie jednolitego formularza zgłaszania uwag stwarza lepsze warunki do analizy zgromadzonego materiału, porządkuje propozycje i dane oraz przyspiesza proces modyfikacji programu. Ponadto, jak wskazano w samym formularzu, jego poszczególne pola mogą być dowolnie rozszerzane, a wiersze dodawane w dowolnej liczbie, z czego bardzo często korzystają zgłaszający uwagi.
Odnosząc się do przekazanych przez Państwa uwag pragnę zauważyć, że jedynie propozycje zawarte w punktach 5 i 8 pisma odnoszą się do zasad określonych w programie, których dotyczyły przedmiotowe konsultacje. Uwagi zawarte w pozostałych częściach Państwa pisma odnoszą się do procedury i praktyk stosowanych w trakcie realizacji programu. Większość Państwa sugestii może być wykorzystana w trakcie modyfikacji innych, niż program, dokumentów regulujących realizację programu.
W związku z powyższym przedstawiam stanowisko w zakresie Państwa uwag:

1. W przypadku, kiedy petent wnioskuje o maksymalną kwotę dofinansowania przyjętą wdanym roku przez PFRON, PCPR zobowiązany jest ją przyznać bez jej zaniżania bez względu na przyczynę i to powinno być przestrzegane rygorystycznie przez PCPR-y na terenie całego kraju.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyznacza maksymalną kwotę dofinansowania w poszczególnych zadaniach programu i nie wyklucza, że te najwyższe kwoty są możliwe do przekazania beneficjentowi. Jednakże zasadą generalną jest (i tak powinno pozostać), że pomoc musi być dopasowana do aktualnych potrzeb beneficjenta. Jeżeli likwidacja barier w dostępie do informacji nie wymaga zaangażowania tak wysokich nakładów (jak kwota maksymalna), to nie ma uzasadnienia, aby do beneficjenta kierować pomoc maksymalną. Szczególnie, że jak wskazują wieloletnie doświadczenia Funduszu w realizacji programów, wysokość przyznawanej kwoty dofinansowania ma realny wpływ na kształtowanie się cen rynkowych przedmiotów, które kupowane są przez osoby niepełnosprawne. Poruszyliście Państwo także problem, który od początku towarzyszy realizacji programów, a mianowicie kwestię braku dostatecznych środków finansowych na zrealizowanie wszystkich zgłoszonych potrzeb. Realizatorzy programu podejmując decyzję o wysokości dofinansowania kierują się potrzebami wszystkich wnioskodawców. Program przewiduje jednakże indywidualne podejście do potrzeb każdego wnioskodawcy, w oparciu o przedstawione uzasadnienie wniosku i historię udzielanego wsparcia.
Z uzasadnienia Państwa propozycji wynika, że Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie odgórnie decydują, jaki sprzęt i do jakiej kwoty może zakupić wnioskodawca, co nie ma odzwierciedlenia w zasadach realizacji programu. Pragnę zauważyć, że jest odwrotnie, to wnioskodawca dokonuje wyboru konkretnego sprzętu, proponując i uzasadniając objęcie go dofinansowaniem w ramach wniosku oraz ma także wolny wybór sprzedawcy sprzętu.
Natomiast formułując ocenę zasad podejmowania decyzji o wysokości dofinansowania przez realizatorów programu, konieczne jest uwzględnienie okoliczności wynikającej z art. 51 ust. 3d
ustawy o rehabilitacji (…), iż do oceny prawidłowości wykorzystania środków Funduszu stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.). W tym zakresie istotne jest postanowienie art. 44 ust. 3, że wydatki publiczne powinny być dokonywane m.in. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Z kolei art. 47 ww. ustawy wskazuje, iż podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację wyodrębnionego zadania powinien przedstawić ofertę wykonania zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

2. Sprzęt przyznawany w jakichkolwiek projektach również powinien być konsultowany z grupą osób, do której ma trafiać i powinien być dostępny dla wszystkich osób niepełnosprawnych w całej Polsce na takich samych zasadach.
W ramach programu to wnioskodawca przedstawia we wniosku o dofinansowanie sprzęty, którymi jest zainteresowany. Przykładowo, w Obszarze B Zadanie r 1 nie obowiązuje katalog dopuszczalnych do dofinansowania sprzętów/urządzeń/oprogramowania. Stosuje się ogólną definicję: „sprzętu elektronicznego lub jego elementu lub oprogramowania”, określoną w ust. 31 pkt 28 dokumentu pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd”” w 2018 roku, która umożliwia wsparcie zakupu właściwie każdego sprzętu elektronicznego, który współpracuje ze sprzętem komputerowym. Przedmiotem dofinansowania może być komputer (stacjonarny lub mobilny) oraz/lub współpracujące z nim urządzenia i dedykowane oprogramowanie, umożliwiające ograniczanie skutków rodzaju i stopnia niepełnosprawności (z uwzględnieniem definicji urządzeń brajlowskich). Realizator programu każdorazowo i indywidualnie ocenia, czy dany przedmiot dofinansowania proponowany przez wnioskodawcę spełnia warunki określone w definicji. Głównym kryterium uznania kwalifikowalności danego kosztu są indywidualne i specyficzne dla danego wnioskodawcy i rodzaju dysfunkcji – potrzeby związane z rehabilitacją zawodową i społeczną potencjalnego beneficjenta, w odniesieniu do celów programu. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji, a w odniesieniu do Obszaru B – przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego. Istotnym narzędziem wspomagającym w tym zakresie są odpowiednio szczegółowe uzasadnienia zakupu poszczególnych elementów sprzętu i oprogramowania przedstawiane przez wnioskodawców.

3. Uproszczenie do maksimum wniosku o dofinansowanie, by był jak najbardziej przejrzysty, a petent był go w stanie samodzielnie wypełnić (…).
Wymagany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zestaw danych, niezbędny do aplikowania o środki Funduszu, określony jest w dokumencie pn. „Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd””. Zestaw ten nie jest obszerny, ale może być zwiększony przez realizatora programu, który ustalając własne kryteria oceny wniosków – może zobowiązać wnioskodawców do przedstawienia także innych informacji. Podzielam Państwa opinię o konieczności upraszczania formularzy i sposobu aplikowania o środki, ale zwracam uwagę, że Fundusz wprowadził już w ostatnim okresie kilka istotnych usprawnień w zakresie wniosku o dofinansowanie. Przykładowo, zrezygnowano z konieczności udokumentowania przyczyn uchybienia terminu w przypadku wystąpienia o jego przywrócenie, wprowadzono możliwość zwolnienia z obowiązku złożenia zaświadczenia lekarskiego, gdy rodzaj schorzenia/niepełnosprawności ma charakter stały oraz został potwierdzony zaświadczeniem wystawionym w terminie wcześniejszym lub w innym dokumencie. Ponadto, Fundusz aktualnie realizuje projekt, w ramach którego powstaje elektroniczny System Obsługi Wsparcia. To nowoczesna platforma, za pomocą której osoby niepełnosprawne i jednostki działające na ich rzecz mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON, będące w gestii jednostek samorządu terytorialnego, po raz pierwszy bez wychodzenia z domu. Możliwe jest załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym jej etapie: uzyskanie informacji, wypełnienie wniosku, podpisanie i złożenie wniosku, dokonanie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień, zapoznanie się ze wzorem umowy, rozliczenie dofinansowania. Dla osób niepełnosprawnych wykluczonych cyfrowo Fundusz uruchamia mobilnych asystentów, którzy będą udzielać realnego wsparcia przy wypełnianiu wniosku, z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (tabletów). System przewiduje także współpracę różnych baz danych, przez co zobowiązanie wnioskodawcy do przekazywania różnych informacji nie będzie konieczne, gdyż dane będą dla realizatorów programu dostępne. Więcej informacji na temat projektu znajdą Państwo pod adresem: https://portal-sow.pfron.org.pl/sow/.
Należy także podkreślić, że Państwa propozycja, aby w ramach Obszaru B zrezygnować z okazywania zaświadczenia lekarza okulisty – w praktyce oznacza znaczne zawężenie kręgu dotychczasowych adresatów pomocy. Obecnie nie jest już wymagane zaświadczenie okulisty od osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności wydane z powodu dysfunkcji narządu wzroku. Zaświadczenie jest konieczne tylko w przypadku, gdy znaczny stopień niepełnosprawności jest wydany z tytułu innych schorzeń. Zrezygnowanie z możliwości okazania zaświadczenia od okulisty uniemożliwi udzielenie pomocy osobom doświadczającym znaczących trudności w widzeniu, jeśli znaczny stopień ich niepełnosprawności nie został orzeczony z tytułu dysfunkcji narządu wzroku.

4. Petent dostarcza fakturę zakupu a rozlicza jq pracownik PCPR na zasadach ustalonych przez PFRON.
Państwa propozycja jest zbieżna z obowiązującymi zasadami realizacji programu. Faktura potwierdza dokonanie zakupu, ale jest dokumentem stanowiącym własność beneficjenta. Stanowi podstawę dochodzenia praw wynikających z rękojmi i gwarancji. Z kolei realizator programu, dysponując środkami publicznymi musi zadbać, aby dokument stanowiący podstawę rozliczenia środków publicznych w sposób jednoznaczny udokumentował prawidłowość dokonanego zakupu (zgodnie z zawartą umową dofinansowania).

5. Włączenie do grona mogących skorzystać z programu osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, wśród których są osoby wymagające sprzętu dostosowanego do swoich potrzeb – dotyczy Modułu I, Obszaru B, zadań 1 i 2.
Fundusz w ramach prowadzonych konsultacji wyszedł z inicjatywą objęcia pomocą także osób niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji wzroku. Planowana jest podobna swoboda dla wnioskodawcy w wyborze sprzętów objętych dofinansowaniem, jak w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

6. Likwidacja naklejek na sprzęt mówiąca o tym, kto dofinansował jego zakup.
Program jest finansowany ze środków publicznych w ramach funkcjonującego systemu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Umieszczenie naklejki na sprzęcie jest wymagane, jeżeli rozmiar przedmiotu dofinansowania to umożliwia. Naklejka sygnalizuje możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych w zakupie niezbędnego sprzętu ze środków publicznych. Naklejka nie promuje instytucji, lecz możliwość uzyskania pomocy ze środków publicznych.

7. Zmiana sposobu przeprowadzanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych konsultacji społecznych dotyczących propozycji zmian w pilotażowym projekcie „Aktywny samorząd”.
Obecnie obowiązująca formuła konsultacji ma także otwarty charakter i skraca niezbędny czas na uzyskanie opinii. Zarówno osoba fizyczna, jak również organizacja reprezentująca środowisko osób niepełnosprawnych, może zgłosić swoje uwagi i propozycje do treści projektów prezentowanych przez Fundusz, co jednak nie byłoby możliwe (ze względów organizacyjnych i kosztowych) w przypadku, gdyby konsultacje odbywały się w formie konferencji. Pragnę także Państwa zapewnić, że Fundusz korzysta z wszelkich sygnałów wskazujących na potrzebę korekty zasad programowych, które trafiają do PFRON, zarówno w formie korespondencji kierowanej do Funduszu, jak również w formie ustaleń z dyskusji w trakcie spotkań konsultacyjno-szkoleniowych z realizatorami programu. Bogatym źródłem informacji o potrzebach osób niepełnosprawnych, problemach realizacyjnych i postulatach środowisk zaangażowanych w działania na rzecz osób niepełnosprawnych jest także specjalna skrzynka e-mail utworzona na potrzeby realizacji programu.

8. Reorganizacja kalendarza realizacji programu.
Państwa propozycja jest zrozumiała, jednak doświadczenia z realizacji programu wskazują, że na tryb i czas realizacji programu mają także wpływ inne okoliczności i zdarzenia. W okresie, gdy program adresowany do osób niepełnosprawnych był realizowany przez Oddziały PFRON, wnioski były przyjmowane w trakcie jednego miesiąca pierwszego kwartału roku, ale wpływało ich do Funduszu tak wiele, że były realizowane pod koniec roku. Wcześniej przeprowadzano ocenę wszystkich wniosków, aby ustalić kolejność ich realizacji. Obecnie wnioski są przyjmowane znacznie dłużej (w Module I – do 30 sierpnia), a dodatkowo wprowadzono mechanizm umożliwiający bieżącą realizację najwyżej ocenionych wniosków, dzięki przekazaniu tego zadania do realizacji na poziomie powiatu, ocenie punktowej i zaopatrzeniu realizatorów w zaliczkę na poczet realizacji programu.
Reasumując, już w świetle obowiązujących obecnie zasad programowych można stwierdzić, że proponowany przez Państwa termin zawarcia umowy jest możliwy do osiągnięcia, ale nie w każdym przypadku. Aby stało się to możliwe, wnioskodawca musi jak najwcześniej złożyć kompletny wniosek o dofinansowanie oraz uzyskać jak najwyższą ocenę merytoryczną wniosku, co jest najczęściej możliwe jeśli spełnione są kryteria preferencyjne wskazywane przez Fundusz, a także w przypadku wysokiej jakości wniosku, w którym uzasadnienie nie budzi wątpliwości
realizacyjnych co do przedmiotu dofinansowania.
Przekazując powyższe wyjaśnienia i stanowisko, dziękuję za Państwa zaangażowanie i udział w konsultacjach oraz życzę sukcesów w prowadzeniu wszelkiego rodzaju działań na rzecz osób z dysfunkcją wzroku”.


 

Szanowni Państwo,

 

Poniżej zamieszczamy wszystkie propozycje zmian do projektu modyfikacji w pilotażowym programie „Aktywny Samorząd”, które przesłaliśmy do Rady Nadzorczej i Departamentu ds. Programowych w PFRON.

 

„Aktywny Samorząd – Wspólna sprawa”

 

Pod taką właśnie nazwą, 10 kwietnia tego roku, Fundacja MiR zainicjowała projekt, którego zamierzeniem było zebranie propozycji i uwag odnośnie zmian w programie „Aktywny Samorząd, a w szczególności w Module I, Obszar B Zadanie 1.
W tym celu na naszej stronie internetowej zamieściliśmy krótką ankietę, za pośrednictwem której osoby zainteresowane programem „Aktywny Samorząd” mogły zgłaszać swoje uwagi. Zależało nam na tym, by ankieta była jak najbardziej przystępna dla osób z dysfunkcją wzroku i to zarówno dla tych, które korzystają z powiększonej czcionki, jak i tych, które odczytują ekran za pomocą czytników ekranu.

Poniżej zamieszczamy listę uwag do projektu modyfikacji w pilotażowym programie „Aktywny Samorząd”, w tym uwag przesłanych przez czytelników naszej strony internetowej

 

Moduł I, Obszar B Zadanie 1

 

1. W przypadku kiedy petent wnioskuje o maksymalną kwotę dofinansowania przyjętą w danym roku przez PFRON, PCPR zobowiązany jest ją przyznać bez jej zaniżania bez względu na przyczynę i to powinno być przestrzegane rygorystycznie przez PCPR-y na terenie całego kraju.

Uzasadnienie:

 

Naszym zdaniem PCPR-y nie mogą odgórnie decydować jaki sprzęt i do jakiej kwoty wnioskodawca może zakupić, ponieważ osoby obsługujące projekty nie są kompetentne w tego typu ocenie, gdyż każda osoba indywidualnie dobierasprzent do własnych potrzeb. Granicą maksymalnego zakupu powinna być kwota, którą narzuca PFRON. Nie powinno być takich sytuacji, gdzie niektóre PCPR-y zaniżają kwotę dofinansowania w celu objęcia nim większej ilości wnioskodawców, lub z powodu braku pieniędzy, by przerzucić środki na inny program. Należy ustalić sztywną maksymalną kwotę dofinansowania, o którą może wnioskować beneficjent i to się tyczy wszystkich modułów „Aktywnego Samorządu”, a także innych programów.

 

2.      Sprzęt przyznawany w jakichkolwiek projektach również powinien być konsultowany z grupą osób do której ma trafiać i powinien być dostępny dla wszystkich osób niepełnosprawnych w całej Polsce na takich samych zasadach

 

Uzasadnienie:

 

W dobie postępującej cyfryzacji, można powiedzieć, iż pismo Braille-a jest w dużej mierze wypierane przez innego rodzaju formy pisania i czytania. Jeszcze 10/15 lat temu książki brajlowskie miały najwyższy poziom popularności wśród czytelników z dysfunkcją wzroku. W międzyczasie coraz bardziej zamieniano je na książki mówione na taśmach magnetofonowych i audiobooki, aż do chwili obecnej, kiedy to w większości osoby niewidome i słabowidzące czytają książki i prasę w formatach elektronicznych typu Daisy, Epup, TXT, czy MP3. W związku z tym, uważamy, iż wnioskujący o dofinansowanie powinien mieć większą swobodę w doborze sprzętu w zależności od osobistych potrzeb i jego przeznaczenia. Dla porównania: osoby zapisujący i odczytujący notację matematyczną, oraz nuty, mogły by wnioskować o dofinansowanie na linijkę brajlowską niezbędną im w tym celu, natomiast zamiennie osoby czytające lektury szkolne, prasę, oraz korespondencję, o sprzęt lektorski. Dlatego też w tym miejscu uważamy, że powinna zostać przywrócona możliwość dofinansowania sprzętu lektorskiego, niezależnie od sprzętu podstawowego i brajlowskiego, jak to było kilka lat temu.

 

3. Uproszczenie do maksimum wniosku o dofinansowanie, by był jak najbardziej przejrzysty, a petent był go w stanie samodzielnie wypełnić Uproszczenie dotyczy m.in.:
zniesienia wymogu okazania zaświadczenia od lekarza specjalisty, poświadczającego schorzenie; powinno wystarczyć samo orzeczenie z wypisanym symbolem

 

Uzasadnienie:

 

Nierzadko osobie występującej o dofinansowanie wypełnienie wniosku sprawia duży kłopot. Wniosek powinien zawierać tylko i wyłącznie niezbędne informacje, plus ewentualnie załącznik dotyczący konkretnego obszaru dofinansowania, a nie wszystkich, jak to jest w chwili obecnej. Dodatkowo PFRON nie powinien wymagać od beneficjenta wpisywania kwot, uzyskanych w poprzednim dofinansowaniu z jakiegokolwiek modułu, czy programu ponieważ jest to dużym utrudnieniem. Korzystający z dofinansowania przechowuje umowę przez trzy lata, więc później ma prawo nie posiadać owych dokumentów, lub nie pamiętać tych kwot. Jeżeli PFRON potrzebuje takich informacji do celów statystycznych, wówczas Powiatowe Centra powinny je wpisywać do wniosku za osobę starającą się o dofinansowanie, gdyż PCPR-y archiwizują takie dane.

Wymóg okazania zaświadczenia lekarskiego powinien zostać całkowicie zniesiony. O niepełnosprawności świadczy orzeczenie wystawione przez organ orzekający z wpisanym symbolem niepełnosprawności. Wyglądać mogłoby to w ten sposób:
• Osoby z bezterminowym orzeczeniem o niepełnosprawności nie musiałyby okazywać zaświadczenia lekarskiego w ogóle;
• Osoby z terminowym orzeczeniem o niepełnosprawności, nie musiałyby okazywać zaświadczenia lekarskiego, pod warunkiem, że ich orzeczenie jest aktualne.

W tym miejscu, zwrócić również należy uwagę na fakt, iż wiele osób z dysfunkcją wzroku – zwłaszcza mieszkających samotnie – ma bardzo duży kłopot z dotarciem do lekarza. Nie zawsze udaje im się załatwić sprawę za pierwszym razem, muszą czekać w długich kolejkach. Z przykrością musimy zaznaczyć, iż ułatwienia dla osób niepełnosprawnych, które wprowadził rząd w bieżącym roku, wcale nie ułatwiły im życia, ponieważ lekarze i tak w wielu przypadkach ich nie respektują, a osoby zainteresowane w celu szybszego załatwienia sprawy kierują się do lekarzy bez kontraktu z NFZ, co naraża je na dodatkowe, wcale niemałe koszty.

 

4. Petent dostarcza fakturę zakupu a rozlicza ją pracownik PCPR na zasadach ustalonych przez PFRON

 

Uzasadnienie:

 

Z tym mają petenci najwięcej problemów, ponieważ sklepy, które sprzęt sprzedają, nie zawsze wiedzą jak to mają wypełnić i petenci są przez to przez PCPR ponownie odsyłani do poprawy. Sklep z zasady wystawia fakturę, a rozliczenia dokonuje realizator programu, w tym wypadku PCPR.

 

5. Włączenie do grona mogących skorzystać z programu osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, wśród których są osoby wymagające sprzętu dostosowanego do swoich potrzeb – dotyczy Modułu I, Obszaru B, zadań 1 i 2

Uzasadnienie:

 

Osoby z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności narządu wzroku często potrzebują specjalistycznego sprzętu do czytania, czy też poruszania się w przestrzeni publicznej (specjalistyczne lupy, powiększalniki, monookulary etc.). Wpływ na to ma wiele czynników, choćby: pora roku, oświetlenie pomieszczenia, w którym przebywają, wielkość druku. Ponieważ ich wzrok szybciej się męczy, niż u zdrowych osób, powinny mieć także prawo do zakupu sprzętu lektorskiego w ramach dofinansowania.

 

6. Likwidacja naklejek na sprzęt mówiąca o tym, kto dofinansował jego zakup

 

Uzasadnienie:

 

Naraża to osoby objęte dofinansowaniem na niepotrzebny stres, ponieważ musi się afiszować z wyglądającą nieestetycznie naklejką w miejscach publicznych. Taka osoba ma wewnętrzne poczucie, że nie stać jej było na samodzielne zakupienie drogiego sprzętu, którego potrzeba posiadania wynika z jej niepełnosprawności, a dodatkowo naklejka prezentuje się niezbyt estetycznie. Tego typu praktyki stosuje się w przypadku zbiórek publicznych, co ma miejsce w przypadku chociażby Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 

7. Zmiana sposobu przeprowadzanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych konsultacji społecznych dotyczących propozycji zmian w pilotażowym projekcie „Aktywny Samorząd”

 

Uzasadnienie:

 

Uważamy, że konsultacje społeczne, prócz internetowego formularza, powinny mieć także formę konferencji/debaty społecznej. Na takim spotkaniu z przedstawicielami Funduszu, zaproszone przez PFRON organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z konkretnym schorzeniem miałyby szansę przekazać więcej uwag i przy okazji je argumentować i kontrargumentować. Jesteśmy pewni, że znalazłoby się odpowiednie miejsce na zorganizowanie tego typu eventu. Taka konferencja mogłaby być nagrywana i później analizowana przez odpowiednią komórkę PFRON.

 

8. Reorganizacja kalendarza realizacji programu

 

Uzasadnienie:

 

W chwili obecnej, bardzo często bywa tak, iż osoba ubiegająca się o dofinansowanie, większość spraw związanych z tym musi załatwiać w okresie jesienno-zimowym, a niekiedy nawet w okresie zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Jest to bardzo dużym utrudnieniem dla tych osób, ponieważ warunki atmosferyczne są bardzo niesprzyjające: śnieg pogarszający orientację przestrzenną, mróz utrudniający czucie podczas posługiwania się białą laską, słabe naświetlenie utrudniające osobom słabowidzącym poruszanie się. Dlatego warto wprowadzić takie korekty, by procedura od momentu pobrania wniosku z PCPR, do momentu podpisania umowy o dofinansowanie, wypadała na okres od marca do września.