Statut Fundacji

Statut Fundacji

Fundacja MiR

 

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja MiR, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Marzenę Julię Domańską, zamieszkałą w Miłkowie, zwaną dalej Fundatorem, oświadczeniem woli o ustanowieniu Fundacji, udokumentowanym aktem notarialnym z dnia 29 grudnia 2016 roku (repertorium A nr 2636/2016), sporządzonym przez Lidię Włodarczyk, notariusza w Ostrowcu Świętokrzyskim (adres: ul. Rynek 38/40, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski).
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz.U. 1991 nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2.

 1. Pełna nazwa Fundacji brzmi: Fundacja MiR.
 2. Oprócz pełnej nazwy Fundacja może posługiwać się skrótem MiR, pieczęcią oraz logo i logotypem.
 3. Siedzibą Fundacji jest Miłków.
 4. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym do właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, z zachowaniem przepisów obowiązującego prawa.
 5. W celu prowadzenia działalności poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 6. Fundacja może powoływać i likwidować oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne placówki w kraju i za granicą oraz tworzyć inne podmioty i uczestniczyć w innych podmiotach na terenie kraju oraz poza jego granicami, uczestnicząc we wszystkich dopuszczalnych prawem powiązaniach z innymi podmiotami.

§ 3.

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 4.

Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 5.

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

§ 6.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale i inne odznaczenia oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Rozdział II Cele i zasady działania Fundacji

§ 7.

Celem Fundacji jest podejmowanie społecznie i gospodarczo użytecznej działalności na rzecz osób niewidomych i słabowidzących, podgrupy wyodrębnionej z grupy osób niepełnosprawnych biologicznie i prawnie ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową i materialną w stosunku do całej grupy i do całego społeczeństwa, a w szczególności:

 1. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób niewidomych i słabowidzących jako osób niepełnosprawnych szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 2. działalność charytatywna na rzecz osób niewidomych i słabowidzących;
 3. ochrona i promocja zdrowia osób niewidomych i słabowidzących;
 4. szeroko rozumiana działalność wspierająca na rzecz osób niepełnosprawnych biologicznie i prawnie, w szczególności osób niewidomych i słabowidzących;
 5. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób niewidomych i słabowidzących, w szczególności osób niewidomych i słabowidzących pozostających bez pracy, zagrożonych zwolnieniem z pracy lub będących w wieku emerytalnym;
 6. szeroko rozumiana działalność wspierająca na rzecz osób niewidomych i słabowidzących w wieku emerytalnym;
 7. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy osób niepełnosprawnych, w tym rozwój przedsiębiorczości niewidomych i słabowidzących;
 8. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych na rzecz osób niewidomych i słabowidzących oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych, organizacyjnych i marketingowych polepszających sytuację życiową i materialną osób niewidomych i słabowidzących;
 9. nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie osób niewidomych i słabowidzących;
 10. turystyka i krajoznawstwo osób niewidomych i słabowidzących;
 11. ratownictwo oraz ochrona zdrowia i życia osób niewidomych i słabowidzących;
 12. działalność na rzecz organizacji pozarządowych, niezależnie od formy prawnej, prowadzących działalność o charakterze pożytku publicznego w zakresie edukacji oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.

 

 

§ 8.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. przeciwdziałanie patologiom społecznym dotyczącym osób niewidomych i słabowidzących;
 2. organizowanie i współfinansowanie akcji promujących rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niewidomych i słabowidzących;
 3. organizowanie i współfinansowanie imprez okolicznościowych z okazji lokalnych i globalnych świąt osób niewidomych i słabowidzących;
 4. organizowanie i współfinansowanie konferencji, warsztatów, wykładów, prelekcji, spotkań i dyskusji na temat możliwości, potrzeb i celów osób niewidomych i słabowidzących;
 5. współpracę z instytucjami organizującymi życie naukowe, kulturalne i zawodowe osób niewidomych i słabowidzących;
 6. wspieranie działań służących dialogowi i integracji różnych grup, środowisk i ludzi z osobami niewidomymi i słabowidzącymi;
 7. współpracę z organami ustawodawczymi i wykonawczymi w zakresie ustaw i rozporządzeń dotyczących osób niewidomych i słabowidzących;
 8. wspieranie korzystnych rozwiązań legislacyjnych dotyczących osób niewidomych i słabowidzących;
 9. organizowanie wolontariatu na rzecz pomocy osobom niewidomym i słabowidzącym;
 10. organizowanie zbiórek publicznych i niepublicznych na rzecz pomocy osobom niewidomym i słabowidzącym;
 11. dofinansowywanie kosztów leczenia osób niewidomych i słabowidzących;
 12. organizowanie zajęć artystyczno-ruchowych dla osób niewidomych i słabowidzących;
 13. organizowanie, prowadzenie i wspieranie działań badawczo-rozwojowych oraz szkoleniowo-doradczych polepszających sytuację życiową i materialną osób niewidomych i słabowidzących;
 14. dofinansowywanie zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych oraz sprzętu dla osób niewidomych i słabowidzących;
 15. fundowanie stypendiów naukowych i socjalnych osobom niewidomym i słabowidzącym;
 16. organizowanie lokalnych i globalnych szkoleń dla osób niewidomych i słabowidzących;
 17. organizowanie stacjonarnych i niestacjonarnych zajęć edukacyjnych, wychowawczych, sportowych i rekreacyjnych dla osób niewidomych i słabowidzących;
 18. wspieranie lokalnych i globalnych inicjatyw służących rozwojowi nauki, kultury i sztuki osób niewidomych i słabowidzących;
 19. organizowanie różnych form wypoczynku dla osób niewidomych i słabowidzących;
 20. organizowanie wyjazdów turystycznych i krajoznawczych dla osób niewidomych i słabowidzących;
 21. dofinansowywanie działalności podmiotów publicznych i niepublicznych, niezależnie od formy prawnej, prowadzących działalność o charakterze pożytku publicznego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych;
 22. wspieranie merytoryczne i finansowe organizacji pozarządowych, niezależnie od formy prawnej oraz powiązań kapitałowych i osobowych z Fundacją, prowadzących działalność służącą realizacji celów Fundacji;
 23. gromadzenie środków finansowych oraz innych zasobów materialnych i niematerialnych służących realizacji celów Fundacji;
 24. inicjowanie, organizowanie i prowadzenie akcji społecznych służących realizacji celów Fundacji;
 25. organizowanie i prowadzenie biur służących realizacji celów Fundacji;
 26. organizowanie szkoleń dla wolontariuszy, instruktorów i pracowników Fundacji;
 27. organizowanie, prowadzenie i wspieranie działań fund-raising służących realizacji celów Fundacji.

§ 9.

Fundacja może realizować swoje cele zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, poprzez wspieranie merytorycznie i finansowe organizacji pozarządowych, niezależnie od formy prawnej, prowadzących działalność o charakterze pożytku publicznego w zakresie realizacji celów w całości lub w części wspólnych z celami Fundacji.

Rozdział III Majątek Fundacji

§ 10.

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.

§ 11.

 1. Fundusz założycielski Fundacji stanowi trwałą podstawę bytu Fundacji i nie może być uszczuplony bez zgody Fundatora.
 2. Zarząd Fundacji lokuje majątek Fundacji na rachunkach bankowych, depozytach terminowych, w nieruchomościach, udziałach i akcjach spółek, jednostkach uczestnictwa i certyfikatach inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych oraz w innych papierach wartościowych, a także poprzez udzielanie oprocentowanych pożyczek.
 3. Majątek Fundacji może być obciążony zobowiązaniami do wysokości nieprzekraczającej 5% jego wartości, jednak tylko na cele związane z utrzymaniem składników majątku Fundacji lub podniesieniem ich dochodowości.

§ 12.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 13.

Działalność Fundacji finansowana jest z jej przychodów. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów;
 2. dofinansowań, subwencji i dotacji od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
 3. wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych i depozytach terminowych i innych dochodów kapitałowych oraz z odsetek od udzielonych pożyczek;
 4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych;
 5. dochodów ze zbiórek publicznych i niepublicznych.

§ 14.

 1. Przychody z darowizn, spadków i zapisów są w całości lub w części przeznaczane na realizację celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 2. Przychody z dofinansowań, subwencji i dotacji są w całości lub w części przeznaczane na realizację celów statutowych Fundacji, o ile wypłacający nie postanowili inaczej.

§ 15.

 1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać swoim majątkiem zobowiązań, w stosunku do Fundatorów, członków władz Fundacji, jej pracowników oraz osób, z którymi pracownicy lub członkowie władz pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli (zwanych dalej osobami bliskimi).
 2. Majątek Fundacji nie może być przekazywany na rzecz Fundatorów, członków władz Fundacji ani jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach odmiennych niż te, które obowiązują w stosunku do osób niezwiązanych z fundacją, w szczególności nie może być przekazywany bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych.
 3. Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany na rzecz Fundatorów, członków władz Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, chyba że wykorzystanie to wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji.
 4. Fundacja nie może dokonywać zakupów towarów lub usług od Fundatorów, członków władz Fundacji, jej pracowników lub ich osób bliskich, bądź podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie władz Fundacji, jej pracownicy lub ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV Organy Fundacji

§ 16.

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

Rozdział V Rada Fundacji

§ 17.

Fundacja nie posiada Rady Fundacji.

Rozdział VI Zarząd Fundacji

§ 18.

 1. Zarząd składa się z jednej do trzech osób.
 2. Członków Zarządu powołuje na czas określony lub nieokreślony i odwołuje Fundator.
 3. Fundator może zostać członkiem Zarządu.
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje z dniem:
  1. odwołania przez Fundatora;
  2. nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu;
  3. naruszenia postanowień statutu Fundacji;
  4. trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności;
  5. zaistnienia innych okoliczności, które powodują utratę zaufania do danego członka Zarządu;
  6. śmierci jej członka;
  7. złożenia przez niego rezygnacji;
  8. prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.
 5. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.

§ 19.

 1. Fundator wskazuje prezesa Zarządu i wiceprezesa Zarządu.
 2. Prezes kieruje pracami Zarządu i reprezentuje go na zewnątrz.

§ 20.

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
 2. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
 3. opracowywanie rocznych budżetów i planów działania, sprawozdań z ich realizacji oraz sprawozdań finansowych;
 4. opracowywanie wieloletnich planów działania Fundacji;
 5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
 6. zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji;
 7. powoływanie oddziałów, zakładów, przedstawicielstw i innych placówek Fundacji;
 8. opracowywanie projektu regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji;
 9. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów oraz dofinansowań subwencji i dotacji.

§ 21.

 1. W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa prezes Zarządu samodzielnie.
 2. W przypadku Zarządu wieloosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa prezes Zarządu samodzielnie, wiceprezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu (z których żaden nie jest prezesem ani wiceprezesem Zarządu) działających łącznie.

§ 22.

 1. Każdy członek Zarządu ma obowiązek prowadzenia spraw Fundacji.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków, w tym prezesa Zarządu lub wiceprezesa Zarządu.
 3. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia, w drodze głosowania pisemnego, o ile żaden z jego członków nie zgłosi sprzeciwu co do takiej formy głosowania.

§ 23.

 1. Wynagrodzenia członków Zarządu określa Fundator.
 2. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy z Fundacją.
 3. Umowy o pracę z członkami Zarządu podpisuje Fundator (niebędący członkiem Zarządu) lub pełnomocnik powołany przez Fundatora.
 4. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Zarząd.
 5. Wynagrodzenia za pracę członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji.

§ 24.

 1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
 2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatora albo innego członka Zarządu.
 3. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane pisemnie, telefonicznie lub elektronicznie albo w formie ustanego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jego członków.
 4. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Zarządu.
 5. W posiedzeniach Zarządu może uczestniczyć Fundator.

Rozdział VII Działalność Fundacji

§ 25.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 26.

 1. Fundacja może prowadzić następującą nieodpłatną działalność pożytku publicznego:
  1. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
  2. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
  3. Przygotowywanie i podawanie napojów;
  4. Wydawanie książek;
  5. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych);
  6. Wydawanie gazet;
  7. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
  8. Pozostała działalność wydawnicza;
  9. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
  10. Działalność portali internetowych;
  11. Działalność agencji informacyjnych;
  12. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  13. Badania i analizy związane z jakością żywności;
  14. Pozostałe badania i analizy techniczne;
  15. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
  16. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
  17. Badanie rynku i opinii publicznej;
  18. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z);
  19. Działalność fotograficzna;
  20. Działalność związana z tłumaczeniami;
  21. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  22. Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego;
  23. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
  24. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
  25. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
  26. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;
  27. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;
  28. Działalność organizatorów turystyki;
  29. Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
  30. Działalność w zakresie informacji turystycznej;
  31. Działalność centrów telefonicznych (call center);
  32. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
  33. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
  34. Działalność wspomagająca edukację;
  35. Działalność fizjoterapeutyczna;
  36. Działalność paramedyczna;
  37. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  38. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską;
  39. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  40. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
  41. Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem;
  42. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
  43. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  44. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
  45. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
  46. Artystyczna i literacka działalność twórcza;
  47. Działalność obiektów kulturalnych;
  48. Działalność bibliotek;
  49. Działalność archiwów;
  50. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
  51. Działalność organizacji profesjonalnych;
  52. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z);
 • Nauka języków obcych;
 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
 1. Fundacja może prowadzić następującą odpłatną działalność pożytku publicznego:
  1. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
  2. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
  3. Przygotowywanie i podawanie napojów;
  4. Wydawanie książek;
  5. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych);
  6. Wydawanie gazet;
  7. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
  8. Pozostała działalność wydawnicza;
  9. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
  10. Działalność portali internetowych;
  11. Działalność agencji informacyjnych;
  12. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  13. Badania i analizy związane z jakością żywności;
  14. Pozostałe badania i analizy techniczne;
  15. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
  16. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
  17. Badanie rynku i opinii publicznej;
  18. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
  19. Działalność fotograficzna;
  20. Działalność związana z tłumaczeniami;
  21. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  22. Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego;
  23. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
  24. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
  25. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
  26. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;
  27. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;
  28. Działalność organizatorów turystyki;
  29. Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
  30. Działalność w zakresie informacji turystycznej;
  31. Działalność centrów telefonicznych (call center);
  32. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
  33. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
  34. Działalność wspomagająca edukację;
  35. Działalność fizjoterapeutyczna;
  36. Działalność paramedyczna;
  37. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  38. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską;
  39. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  40. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
  41. Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem;
  42. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
  43. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  44. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
  45. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
  46. Artystyczna i literacka działalność twórcza;
  47. Działalność obiektów kulturalnych;
  48. Działalność bibliotek;
  49. Działalność archiwów;
  50. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
  51. Działalność organizacji profesjonalnych;
  52. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • Nauka języków obcych;
 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
 1. Działalność, na prowadzenie której wymagana jest koncesja bądź zezwolenie, prowadzona będzie przez Fundację po ich uzyskaniu.

Rozdział VIII Zmiana statutu Fundacji

§ 27.

Decyzje w kwestii zmiany statutu podejmuje Fundator.

Rozdział IX Zmiana celu Fundacji

§ 28.

 1. Fundator uprawniony jest do zmiany celów, dla którego Fundacja została powołana.
 2. Zmiana celu Fundacji następuje w drodze zmiany postanowień niniejszego statutu i wymaga rejestracji przez właściwy sąd.

Rozdział X Połączenie Fundacji

§ 29.

 1. Dla realizacji swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 2. Połączenie może nastąpić zarówno poprzez przejęcie, jak i poprzez zawiązanie nowej Fundacji. W przypadku połączenia poprzez przejęcie Fundacja może być zarówno stroną przejmującą, jak i przejmowaną.
 3. Organem uprawnionym do określenia warunków połączenia oraz dokonania wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem połączenia jest Zarząd, z zastrzeżeniem § 30.

§ 30.

Decyzje w przedmiocie połączenia Fundacji podejmuje Fundator.

Rozdział XI Likwidacja Fundacji

§ 31.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana.

§ 32.

 1. Decyzje w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.
 2. Likwidatorem Fundacji może być Zarząd lub osoba wskazana przez Fundatora.
 3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele w całości lub w części wspólne z celami Fundacji określonymi w § 7 statutu.

Rozdział XII Postanowienia końcowe

§ 33.

Statut wchodzi w życie z dniem powzięcia przez Fundatora uchwały o przyjęciu statutu.

 

Miłków, dnia 29 grudnia 2017 roku

W imieniu Fundatora:

 

Marzena Julia Domańska

Fundator