Ośrodki Szkolno-Wychowawcze i Placówki Edukacyjne dla Niewidomych i Niedowidzących

Bydgoszcz

Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy
ul. Zygmunta Krasińskiego 10
85-008 Bydgoszcz
Tel. (52) 322-17-87
Fax. (52) 322-76-25
E-mail: louis@braille.bydgoszcz.pl
Strona WWW:
www.braille.bydgoszcz.pl


 

„BYDGOSKI BRAILLE TO 145 LAT TRADYCJI I DOŚWIADCZENIA
W NAUCZANIU OSÓB Z DYSFUNKCJĄ WZROKU!
Oferta nauki dla dzieci i młodzieży z wadą wzroku !!!
w Szkole Podstawowej nr 53 i Gimnazjum nr 43
w XVIII Liceum Ogólnokształcącym (3-letnim);
w Technikum 4-letnim: zawód technik masażysta lub kelner;
w Szkole Policealnej: zawód florysta (1 rok) – NOWOŚĆ, technik administracji lub technik tyfloinformatyk (2 lata);
w Branżowej Szkole I stopnia kształcimy w zawodach: ślusarz, mechanik monter maszyn i urządzeń, kucharz lub pracownik pomocniczy obsługi hotelowej”.

Chorzów

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
DLA MŁODZIEŻY NIEWIDOMEJ I SŁABOWIDZĄCEJ
ul. Hajducka 22
41-500 Chorzów
Tel/Fax. (32) 241-49-62
E-mail: SEKRETARIAT@SOSWCHORZOW.PL
Strona WWW:
www.sosw.slask.pl


 

„Oficjalne otwarcie Ośrodka z udziałem przedstawicieli centralnych władz państwowych i partyjnych nastąpiło 3 marca 1968 roku.

Pierwszym jego dyrektorem został Tomasz Otto, a następnie funkcję tą pełnili kolejno: Stanisław Kotowski, Henryk Trzop, Krystian Thiele, Tadeusz Puper, Janusz Wójcik, Jan Budzynowski, a obecnie, od 1 września 2001 roku Norbert Galla.

W 1983 roku ówczesny dyrektor Ośrodka Henryk Trzop zadecydował o powstaniu tutaj szkoły zawodowej dla inwalidów wzroku. Była to pierwsza placówka na terenie śląskiej aglomeracji. Profil na tamte lata był klasyczny: obróbka metalu, montaż elektrotechniczny, tokarstwo, ślusarstwo.

Na przestrzeni tych trzydziestu lat nazwy się zmieniały: Sanatorium Rehabilitacji Niewidomych, Ośrodek Kształcenia, Zakład Rehabilitacji i Szkolenia Inwalidów Wzroku, a dziś – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej, w którym realizowane nauczanie oparte zostało na następujących kierunkach: ślusarz (3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Zasadnicza Szkoła Zawodowa – Specjalna dla Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Lekkim), technik mechanik (3-letnie Technikum Ogólnozawodowe) oraz od września 2003 technik prac biurowych (4-letnie Technikum Administracyjne).

W kolejnym roku szkolnym 2004/2005 utworzony został nowy oddział kształcący młodzież w zawodzie technik masażysta (4-letnie Technikum Masażu i Fizykoterapii), a w roku następnym powstała 2-letnia Szkoła Policealna Masażu i Fizykoterapii, która została przekształcona w niepubliczną Szkołę Policealną Fizjoterapii
W roku szkolnym 2018/2019 w Technikum Administracyjnym uruchomiono nowy kierunek – technik tyfloinformatyk”.

Dąbrowa Górnicza

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
Tel. (32) 261-80-03
Strona WWW:
www.osw.dabrowa.pl


 

„Naszym nadrzędnym celem jest szkoła bez barier: placówka nowoczesna, bezpieczna, stwarzająca optymalne warunki do edukacji, wypoczynku, rehabilitacji oraz wszechstronnego rozwoju  dzieci  i  młodzieży.   Priorytetem   jest   łączenie   nauczania   z   rewalidacją,    podmiotowe i indywidualne podejście do każdego ucznia oraz wszechstronne przygotowanie do życia i pracy w społeczeństwie. Zapewniamy specjalistyczną pomoc wychowankom poprzez przygotowanie ich do samodzielnego i efektywnego życia i funkcjonowania w społeczeństwie. Wspomagamy rodzinę w procesie wychowania i kształtowania właściwych postaw patriotycznych i prospołecznych.
SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej jest placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży: niesłyszących, słabo słyszących, niewidomych, słabo widzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Ośrodek jest   ważnym   centrum   edukacji   i   rewalidacji   dzieci   i młodzieży z niepełnosprawnościami w szerokim przedziale wiekowym – poczynając od bardzo małych dzieci (0 – 6 lat), które obejmuje wszechstronną opieką Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, poprzez dzieci i młodzież na wszystkich etapach kształcenia, kończąc na uczniach szkół ponadgimnazjalnych”.

Kraków

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących
im. Włodzimierza Dolańskiego
ul. Tyniecka 6
30-319 Kraków
Tel. (12) 266-66-80
Tel. (12) 269-31-25
Tel. (12) 267-44-20
Fax. (12) 266-86-22
E-mail: sosw@blind.krakow.pl
Strona WWW:
www.blind.krakow.pl


 

„Jesteśmy ośrodkiem szkół specjalnych przeznaczonych dla uczniów z dysfunkcjami wzroku. Na pierwszym miejscu stawiamy cele rewalidacyjne, starając się zapewniać równość szans życiowych osobom niepełnosprawnym. Traktujemy uczniów indywidualnie i podmiotowo, stwarzając im warunki niezbędne do optymalnego rozwoju każdego z nich. Pragniemy kształtować u młodzieży postawy pozwalające sprostać wyzwaniom samodzielnego życia oraz postawy poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnej otwartości na kulturę Europy i świata”.


 

Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego Nr 2 w Krakowie
ul. Królewska 86,
30-079 Kraków
Tel./fax (12) 638-56-61
Internat tel. (12) 636-63-81
e-mail: sekretariat@spiml.edu.pl
Strona WWW:
www.spiml.edu.pl


 

„W Krakowskiej Szkole Masażu, bo tak nazywana jest nasza szkoła, od ponad 60 – ciu lat kształci się młodzież niewidoma i słabowidząca wraz z osobami widzącymi.
Nasza szkoła posiada wielkie tradycje oraz prestiż. Pracownicy z dumą i poczuciem misji dbają to, by każdy uczeń był bezpieczny, czuł się dobrze, posiadał odpowiednią wiedzę, oraz doskonale i na najwyższym poziomie przygotowany był do pracy zawodowej jako technik masażysta i by szkoła spełniała oczekiwania uczniów w zakresie rehabilitacji fizycznej i psychicznej.
Motto szkoły zaczerpnięte z homilii wygłoszonej przez Ojca Świętego Jana Pawla II podczas pierwszej pielgrzymki do Polski:
Człowiek jest wielki
Nie przez to co ma,
Nie przez to kim jest,
Lecz przez to czym dzieli się z innymi.
w sposób perfekcyjny oddaje idee zamierzeń wychowawczych i dydaktycznych szkoły.
Mimo, że światem rządzi pieniądz, są inne, cenniejsze wartości – wartości nieprzemijajace, dające satysfakcję i zadowolenie.
Możliwosci leczenia i pomagania ludziom chorym, potrzebującym jest jedną z tych wartości i w nią wyposażamy naszych uczniów”.

Laski Warszawskie

 

OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH IM. RÓŻY CZACKIEJ W LASKACH
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75
05-080 Izabelin
Tel./Centr. (22) 752-30-00
Tel. (22) 752-32-21
Fax. (22) 752-30-09
E-mail: tono@laski.edu.pl
Strona WWW:
www.laski.edu.pl


 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej położony jest w otulinie Puszczy Kampinoskiej, w Laskach koło Warszawy.
Obecnie w Ośrodku przygotowuje się do samodzielnego życia ponad 250 uczniów z całej Polski. Zespół specjalistów Wczesnego Wspomagania Rozwoju Niewidomego Dziecka udziela profesjonalnej pomocy ponad 40 dzieciom i ich rodzinom.
Ośrodek prowadzi:
• Wczesne Wspomaganie Rozwoju Niewidomego  i Słabowidzącego Dziecka
• Przedszkole
• Szkołę Podstawową i Gimnazjum
• Szkoły Ponadgimnazjalne: Liceum Ogólnokształcące, Technikum Masażu, Technikum dla Niewidomych, Zasadniczą Szkołę Zawodową, Szkołę Policealną
• Szkoły Specjalne: Szkołę Podstawową Specjalną, Gimnazjum Specjalne, Zasadniczą Specjalną Szkołę Zawodową, Szkołę Przysposobienia do Pracy, Dział Głuchoniewidomych
• Szkołę Muzyczną I stopnia oraz Ognisko Muzyczne
• Internaty

łódź

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6
im. mjr. Hieronima Baranowskiego
ul. Dziewanny 24
91-866 Łódź
Tel. (42) 657-79-41
Tel. (42) 657-78-11
Strona WWW:
www.blind.edu.pl


 

„Początki naszego Ośrodka sięgają 1934 roku.
Jesteśmy jedyną w Łódzkiem szkołą dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją narządu wzroku. Prowadzimy kształcenie i rehabilitację na wszystkich etapach edukacyjnych. Jesteśmy ważnym i cenionym centrum edukacji, rewalidacji i doradztwa dla osób z niepełnosprawnością wzrokową i ich rodzin.
Mimo, że do centrum miasta jest tylko kwadrans jazdy tramwajem, to położenie naszej placówki może sugerować, ze znajdujemy w uzdrowisku. Bliskość Lasu Łagiewnickiego oraz Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich daje świeże powietrze, zieleń drzew i śpiew ptaków.
Budynek Ośrodka po termomodernizacji i malowaniu pięknie się prezentuje wśród otaczającej go roślinności”.

Główne cele naszej działalności to:
1. osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju uczniów przy pomocy odpowiednich metod i form nauczania ze szczególnym uwzględnieniem zasad tyflopedagogiki,
2. tworzenie w świadomości uczniów zintegrowanego systemu wiedzy, umiejętności, postaw i poszanowania polskiego dziedzictwa narodowego,
3. osiągnięcie przez wychowanków jak największej samodzielności życiowej oraz przygotowanie ich do udziału w życiu społecznym.


 

Zespół Szkół Zawodowych Sp. nr 2
w Łodzi
Aleja Pierwszej Dywizji 16/18
91-836 Łódź
Tel. (42) 657-16-53

Strona WWW:

zszs2.szkolnastrona.pl


 

„Oferujemy nie tylko szeroki wachlarz zawodów, w których uczniowie mogą się re­alizować, ale także pełną socjalizację, we wszystkich zakresach życia codziennego. Wspomagamy rozwój zainteresowań kulturalnych, ekonomicznych, społecznych. Oferujemy wsparcie psychologiczne, socjalne. Przygotowujemy absolwentów do pełnienia ról rodzinnych, do świado­mego planowania
swojej przyszłości. Każdego roku organizujemy liczne konkursy. W tradycję naszej szkoły wpisał się Międzyszkolny Konkurs Krawiecki „Najlepsza/y w zawodzie krawieckim” z dyplomami i atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi. Uczestnikami konkursu są uczniowie kierunku krawieckiego zawodowych szkół województwa łódzkiego.
Młodzież z różnych szkół corocznie spotyka się w naszej szkole i deklamuje poezję znanych polskich poetów.  Każda edycja to chwile spotkania z poezją  w ramach Integracyjnego Konkursu Recytatorskiego.
We współpracy z Łódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym w okresie letnim nasza młodzież wyjeżdża na obozy sportowo – rehabilitacyjne. W ciągu roku organizowane są wycieczki krajoznawczo – turystyczne.  Wycieczki i obozy są dofinansowywane, często nawet w 70%.
Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w zawodach sportowych i zdobywają miejsca na podium o randze lokalnej, wojewódzkiej i ogólnopolskiej, jak również szkoła jest organizatorem integracyjnych zawodów sportowych. Imprezy sportowe i miejsca w jakich one się odbywają dla niejednych są szansą otwarcia się na świat.
W piątą rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, wspólnie ze studentami WSHE realizowaliśmy niecodzienny
projekt na skalę europejską. Uczniowie kierunku krawieckiego uszyli największą flagę Unii Europejskiej. Flagę „GIGANT” nasi uczniowie wspólnie ze studentami WSHE przekazali Przewodniczącemu Komitetu Regionów Lukowi Van den Brande w Brukseli.
Jesteśmy uczestnikami konferencji o zasięgu ogólnopolskim, prezentując szkolnictwo zawodowe oraz zdolności i talenty naszych uczniów. W kwietniu 2010 roku szkoła zajęła II miejsce wśród szkół z całej Polski za prezentację uczniów „Szkolne debiuty w świecie mody” na seminarium studenckim „Textil 2010″ organizowanym przez Politechnikę Łódzką, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów.
We współpracy z organizacjami i instytucjami realizowaliśmy i wciąż na nowo podejmujemy się uczestnictwa w europejskich programów w ramach EFS. Uczestniczyliśmy w programach:
– „Też potrafię (Towarzystwo Inicjatyw Europejskich)
– „Umiem bo ćwiczę, ćwiczę bo chcę” (Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego)
– „Własność to odpowiedzialność” (Centrum Edukacji Obywatelskiej)
– „Sukces” (Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego)
– „Aktywni zawodowo” (Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2)
Uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w ogólnopolskich programach organizowanych przez Centrum Edukacji
Obywatelskiej, Gazetę Wyborczą i wypracowali dla placówki tytuł „Szkoła z klasą”. W kolejnych latach kilkanaście uczniów naszej szkoły za realizację projektów edukacyjnych uzyskało tytuł „Uczeń z klasą”.
Współpracujemy z fundacją „POMÓŹ”. Uczestniczymy w różnych akcjach charytatywnych, pozyskując środki dla osób potrzebujących. Poprzez taką działalność uwrażliwiamy naszych uczniów na potrzeby drugiego człowieka. Nasi uczniowie troszczą się również o zwierzęta. Współpracują ze schroniskiem dla zwierząt przy ul. Marmurowej. Uczniowie zbierają żywność i różne akcesoria, które pomagają zwierzętom przetrwać zimę.
Oprócz różnych projektów i atrakcji dydaktycznych nauczyciele stawiają wysoko na potrzebę współpracy z domem rodzinnym ucznia. Codzienna współpraca szkoły z rodziną jest podstawą sukcesu, którym jest godne, szczęśliwe życie każdego ucznia”.

Owińska

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Plac Przemysława 9
62-005 Owińska
Tel. (61) 812-04-86
Fax (61) 812-67-37
E-mail: biuro@niewidomi.edu.pl
Strona WWW:
www.niewidomi.edu.pl


 

Szkoła Podstawowa, Gimnazjum oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych mieści się w historycznym centrum wiekowych Owińsk. To miejsce zaczarowane przez historię i tradycję, wywodzącą się z cysterskich korzeni. Już od ponad 60 lat kształci dzieci i młodzież. Wielu z absolwentów Ośrodka z powodzeniem kontynuowało karierę naukową, sportową i podejmowało intensywne działania na rzecz osób niewidomych i słabo widzących. To szkoły twórczego wyrażania siebie, spokoju, mądrego partnerstwa, przyjaznej atmosfery. Wspólna nauka i spędzanie wolnego czasu sprzyjają poszerzaniu horyzontów i wymianie doświadczeń. A nawiązane tu znajomości przetrwają długie lata. Są to szkoły, które pozwolą każdemu przygotować się do czekających go egzaminów, gdyż w Owińskach ważny jest każdy młody człowiek.
Wielokrotnie modernizowana infrastruktura Ośrodka pozwala na komfortowe przeprowadzenie zajęć dydaktycznych. Po zajęciach młodzież z odległych zakątków Polski ma możliwość zrelaksowania się i przygotowania do zajęć w nowocześnie wyposażonym internacie. W budynku jest winda dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, biblioteka z bogatym księgozbiorem i czytelnia z multimedialnym centrum informacyjnym dostępnym dla uczniów. Zajęcia z informatyki odbywają się w nowoczesnych salach komputerowych, w których, w miarę potrzeb, odbywają się również zajęcia z innych przedmiotów (np. j. obcych). Szkoły posiadają również sprzęt umożliwiający wyświetlanie prezentacji multimedialnych, oraz wysokiej klasy sprzęt nagłaśniający i nagrywający. Ośrodek posiada także salę gimnastyczną i sportowe boisko tartanowe, a także bardzo dobrze wyposażony gabinet rehabilitacji ruchu, oraz inne gabinety: rehabilitacji wzroku, logopedii i orientacji przestrzennej. Jako jedni z nielicznych w Wielkopolsce stosują metodę Tomatisa.
Uczniowie mogą korzystać z profesjonalnej pomocy psychologa, pedagoga i doradcy zawodowego. Ośrodek realizuje program profilaktyczny „Z LUDŹMI ZA PAN BRAT” oraz „Gminny Program Poprawy Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego”. Zajęcia prowadzone są przez Policję z Gminnego Komisariatu Policji w Czerwonaku. Ośrodek posiada monitoring, który czuwa nad bezpieczeństwem uczniów. Program edukacyjny Newsweeka, realizowany na lekcjach przedsiębiorczości, historii i wiedzy o społeczeństwie, pozwala na aktualizacje wiedzy na temat otaczającego wychowanków świata i podejmowanie dyskusji na tematy polityczne, historyczne i społeczne. Uczniowie mają możliwość korzystania z bezpłatnej prenumeraty Newsweeka.
W Ośrodku funkcjonuje także gabinet pielęgniarki i okulisty. Od wielu lat organizowane są wycieczki do różnych zakątków Polski, a także za granice (Berlin, Bruksela, Czechy, Słowacja) i inne kraje europejskie (Ośrodek posiada własny nowy autobus). Oprócz zajęć obowiązkowych uczniowie mogą również uczestniczyć w kołach zajęć pozalekcyjnych: naukowych, kulturalnych, artystycznych i sportowych.
Są to m. in.:
Koło plastyczne,
Koło historyczne i europejskie,
Koło turystyczne,
Koło języka angielskiego,
Koło aktywności zdrowotnej,
Koło rozwijania samorządności
Uczniowie chcący dodatkowo rozwijać swoje umiejętności manualne, sprawność fizyczną, uzdolnienia i zainteresowania mogą nabyć nowe umiejętności i wiedzę w trakcie zajęć dydaktyczno -wyrównawczych, relaksacyjno-aktywizujących, logopedycznych, gimnastyki leczniczej i korekcyjnej, rehabilitacji wzroku, orientacji przestrzennej i ćwiczeniu technik posługiwania się pismem brajla.

Radom

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących im. ks. Prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego
ul. Struga 86
26-600 Radom
Tel. (48) 384-79-24
E-mail: sekretariat@soswwyszynski.pl
Strona WWW:
www.soswwyszynski.pl


 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Radomiu powstał w lutym 1991 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym „NADZIEJA”. Później nazwa placówki uległa rozszerzeniu. Placówka otrzymała budynek po zlikwidowanym żłobku Zakładów Garbarskich. Pierwszą grupę uczniów stanowiło 7 niewidomych dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Radomia. Zatrudnionych było 12 pracowników, w tym 2 pedagogicznych.
Ośrodek jest placówką oświatową, która uczy, wychowuje oraz opiekuje się dziećmi niewidomymi i słabo widzącymi upośledzonymi umysłowo z dodatkowymi ograniczeniami – autyzmem, porażeniem mózgowym dziecięcym, zespołem Downa, a także głuchoniewidomymi.
Obejmuje opieką dzieci i młodzież w wieku od 0 do 24 roku życia, (w wieku 0 – 7 r.ż. w ramach Pracowni Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka). W ciągu roku szkolnego w internacie Ośrodka przebywają uczniowie pochodzący z terenu całej Polski.
Ośrodek mieści się w zmodernizowanym i rozbudowanym w 2000 roku budynku. W szkole znajdują się: klasopracownie, gabinety specjalistyczne (psychologa, orientacji przestrzennej, usprawniania widzenia, logopedyczny), pracownie terapii zajęciowej, sala gimnastyczna, sala muzyczna, sala do zajęć integracji sensorycznej, sala doświadczania świata, sala konferencyjna, basen i kaplica.
W zmodernizowanych pomieszczeniach internatu znajdują się wygodne i przestronne pomieszczenia – pokoje 4 i 5 osobowe, łazienki, garderoby, świetlice, duża stołówka oraz gabinet lekarski i izolatka.
Cały obiekt jest przystosowany do bezpiecznego i swobodnego poruszania się niewidomych i słabo widzących, także na wózkach inwalidzkich – wokół budynku są podjazdy dla wózków, w środku jest winda, w pomieszczeniach nie ma progów.

Warszawa

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących nr 8
ul. Koźmińska 7
00-448 Warszawa
Tel. (22) 629-16-10 – centrala
Tel. (22) 621-68-44 – sekretariat
Tel. (22) 621-07-26 – dyrektor
E-mail: sekretariat@kozminska.edu.pl
Strona WWW:
www.kozminska.edu.pl


 

W Ośrodku działają, następujące szkoły, które przyjmują dzieci i młodzież słabo widzącą, a także niewidomą:

1. Szkoła Podstawowa Nr 51
2. Liceum Ogólnokształcące Nr CXXXVI
3. Szkoła Branżonwa I stopnia Nr 62.

W naszych szkołach realizujemy podstawę programową obowiązującą w szkołach ogólnodostępnych. Nauka odbywa się w warunkach zindywidualizowanych i dostosowanych do potrzeb uczniów.

Naszym uczniom oferujemy:
– fachową i życzliwą kadrę z doświadczeniem w pracy z uczniem z dysfunkcją wzroku
– naukę w małych zespołach klasowych (8-10 osobowych)
– pomoce dydaktyczne dla osób z dysfunkcjami wzroku, elektroniczne oprzyrządowanie ułatwiające naszym uczniom efektywną naukę
– ułatwiony dostęp do literatury poprzez bibliotekę szkolną dysponującą bogatym zbiorem książek z powiększonym drukiem, książek mówionych, filmów DVD
– dodatkowe zajęcia specjalistyczne
a) rehabilitację wzroku
b) naukę pisma Braille′a
c) integrację sensoryczną i rehabilitację ruchową
d) logopedię
e) terapię metodą Tomatisa
f) naukę bezpiecznego i efektywnego wykonywania czynności życia codziennego
g) zajęcia indywidualne i grupowe z psychologiem i pedagogiem szkolnym
– opiekę pielęgniarską i konsultacje okulistyczne
– naukę korzystania z technik komputerowych oraz oprogramowania i elektronicznego oprzyrządowania ułatwiającego osobom słabo widzącym efektywną naukę i pracę
– ciekawe koła przedmiotowe i koła zainteresowań (wokalne, plastyczne, sztuki użytkowej, gry na instrumentach, teatralne, fotograficzne, literackie, szachowe i warcabowe)
– zajęcia sportowe – pływanie, ergowiosła, gry zespołowe, aerobic, taniec
– możliwość korzystania ze świetlicy szkolnej, obiadów i drugich śniadań przez uczniów z Warszawy
Wszystkim zainteresowanym nauką w naszych szkołach proponujemy indywidualne konsultacje z psychologiem i pedagogiem szkolnym (po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym w sekretariacie ośrodka.


 

Zespuł Ośrodków Dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej Ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami Stowarzyszenia Tęcza w Warszawie

ul. Kopińska 6/10
02-321 Warszawa
Tel. (22) 822-03-44
Tel. 658-43-30
E-mail: tecza@idn.org.pl
Strona WWW:
www.tecza.org


 

Zespół Ośrodków prowadzi swoją działalność w trzech lokalizacjach na terenie Ochoty, Śródmieścia i Woli.
• ul. Nowolipie 13/15
◦ Poradnia Kompleksowej Diagnozy, Wczesnej Edukacji. Terapii i Rehabilitacji dla małych dzieci niewidomych i słabowidzących.
Prowadzone są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
• ul. Kopińska 6/10
◦ Niepubliczne Przedszkole Specjalne Tęcza
◦ Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej
◦ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Tęcza
• ul. Leonarda 12
◦ Ośrodek Wsparcia i Edukacji Specjalnego SOKRATES
◦ Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy (filia)
◦ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Tęcza

Najważniejszym zadaniem Stowarzyszenia jest prowadzenie Zespołu Ośrodków dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej ze Sprzężoną Niepełnosprawnością w Warszawie, które – przy wsparciu władz miasta i dzielnic Ochota i Wola – powstały w 1992 roku. Stworzyliśmy, wyjątkowy w skali kraju, system wszechstronnej pomocy i opieki nad osobami z niepełnosprawnością wzrokową, który obejmuje zarówno niemowlęta, dzieci, młodzież i osoby dorosłe, od momentu wykrycia niepełnosprawności do wieku dojrzałego. Są to jedyne w województwie mazowieckim placówki, które oferują dzieciom, młodzieży, osobom dorosłym niewidomym lub słabowidzącym z niepełnosprawnością sprzężoną, kompleksową, wielospecjalistyczną pomoc, często przez całe ich życie. Nasze programy zakładają aktywny współudział rodziców w procesie rehabilitacji dziecka, a także pomoc i wsparcie dla jego całej rodziny.

Wrocław

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 13
dla Niewidomych i Słabowidzących im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Kamiennogórska 16
54-034 Wrocław
Sekretariat Ośrodka:
Telefon/fax: (71) 349 56 30
E-mail: oswdn@poczta.fm
Strona internetowa:
www.oswdn.pl


 

Ośrodek oferuje uczniom kształcenie w następujących szkołach:
◾ Szkoła Podstawowa,
◾ Szkoła Podstawowa z oddziałami Mistrzostwa Sportowego,(nowość!!)
◾ Gimnazjum,
◾ Liceum Ogólnokształcące,
◾ Liceum Ogólnokształcące z oddziałami Mistrzostwa Sportowego,(nowość!!)
◾ Branżowa Szkoła I stopnia (3-letnia):
◾ Kucharz,
◾ Mechanik – monter maszyn i urządzeń,
◾ Rękodzielnik wyrobów włókienniczych,
◾ Technikum Masażu (4-letnie),
◾ Policealna Szkoła Masażu (2-letnia),
◾ Szkoła Specjalna Przysposabiającą do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Dokumenty niezbędne do przyjęcia do Ośrodka
1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – do uzyskania w poradni psychologiczno-pedagogicznej,
2. skierowanie od organu prowadzącego – wyjaśnienie poniżej,
3. wypełniony kwestionariusz rekrutacyjny (podanie o przyjęcie do szkołyPodanie o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnejoraz dane ucznia Dane ucznia i rodziców)
4. pozostałe dokumenty jak: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły średniej (w zależności od szkoły do której wnioskuje się o przyjęcie).
Organem prowadzącym Ośrodek jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Aby uzyskać skierowanie od organu prowadzącego, rodzice ucznia powinni zwrócić się z prośbą o wystawienie takiego skierowania do wydziału edukacji urzędu miasta lub starostwa powiatowego w miejscu zamieszkania ucznia.

Ziemięcice

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Ziemięcice
ul. Mikulczycka 120
42-675 Ziemięcice
tel. 661 077 779
E-mail: sosw@rfpn.org
Strona internetowa:
sosw.rfpn.org


 

„Szanowni Państwo,
Pragniemy Państwa poinformować, że od 1 września 2016 roku rozpoczął działalność Regionalny Ośrodek Pomocy Niewidomym i Niedowidzącym w Ziemięcicach.
Ośrodek wzorowany jest na rozwiązaniu niemieckiej Fundacji Instytutu Niewidomych w Würzburgu. Specyfiką Ośrodka jest podział budynku na moduły, każdy przeznaczony dla poziomu edukacji – określonej grupy wiekowej i dostosowany do jej rozwoju. W ramach inwestycji wybudowana została szkoła z pionem terapeutycznym wraz z niezbędną infrastrukturą (media, parkingi, drogi wewnętrzne). Obiekt został tak zaprojektowany aby w przyszłości możliwa była jego rozbudowa pozwalająca poszerzyć zakres oraz liczbę osób korzystających z Ośrodka.
Ośrodek składa się z dwóch części: tzw. segment główny, który obejmuje pomieszczenia szkoły podstawowej oraz gimnazjum a także pion terapeutyczny, część administracyjną i część techniczno-gospodarczą oraz internat. Budynki są w całości dostępne dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wszystkie sanitariaty przy salach zajęć, pokojach oraz sanitariaty ogólnodostępne są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Charakter i zasady działania Ośrodka opierają się na wzorcach podobnego obiektu funkcjonującego w niemieckiej miejscowości Regensburg (Ratysbona). Wokół Ośrodka powstanie także park, boiska sportowe oraz tereny rekreacyjne. Wszystko po to, by objąć dzieci niewidome i niedowidzące z dodatkowymi dysfunkcjami stałą, kompleksową pomocą i towarzyszyć im na każdym etapie rozwoju fizycznego oraz emocjonalnego.
Dla wszystkich dzieci dostępne będą:
• pomieszczenia do terapii wzroku (gabinet rehabilitacji wzroku)
• pomieszczenia do terapii indywidualnej
• pomieszczenie jadalne (po zakończeniu zajęć)
• świetlica
• gabinet psychologa, logopedy
• gabinet lekarski – pierwszej pomocy
• sala wielofunkcyjna ( rehabilitacji ruchowej, sala komputerowa, muzykoterapii, terapii SI)

Uczniami mogą być dzieci i młodzież w wieku od 6 do 24 lat.
• Dzieci z dysfunkcją układu wzrokowego.
• Dzieci oraz młodzież niewidoma i słabowidząca ze sprzężoną niepełnosprawnością:
◦ niepełnosprawność ruchowa,
◦ upośledzenie umysłowe od stopnia lekkiego do głębokiego,
◦ wady słuchu,
◦ przewlekłe choroby,
◦ zespoły neurologiczne,
◦ zaburzenia zachowania.
Ośrodek oferuje również udział w grupie przedszkolnej.
Jeżeli zechcą wysłać Państwo dziecko do naszego Ośrodka, prosimy o wypełnienie załączonych wniosków””.