„Aktywny Samorząd – Wspólna sprawa” – Dokument do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Szanowni Państwo,

 

Poniżej zamieszczamy wszystkie propozycje zmian do projektu modyfikacji w pilotażowym programie „Aktywny Samorząd”, które przesłaliśmy do Rady Nadzorczej i Departamentu ds. Programowych w PFRON.

 

„Aktywny Samorząd – Wspólna sprawa”

 

Pod taką właśnie nazwą, 10 kwietnia tego roku, Fundacja MiR zainicjowała projekt, którego zamierzeniem było zebranie propozycji i uwag odnośnie zmian w programie „Aktywny Samorząd, a w szczególności w Module I, Obszar B Zadanie 1.
W tym celu na naszej stronie internetowej zamieściliśmy krótką ankietę, za pośrednictwem której osoby zainteresowane programem „Aktywny Samorząd” mogły zgłaszać swoje uwagi. Zależało nam na tym, by ankieta była jak najbardziej przystępna dla osób z dysfunkcją wzroku i to zarówno dla tych, które korzystają z powiększonej czcionki, jak i tych, które odczytują ekran za pomocą czytników ekranu.

Poniżej zamieszczamy listę uwag do projektu modyfikacji w pilotażowym programie „Aktywny Samorząd”, w tym uwag przesłanych przez czytelników naszej strony internetowej

 

Moduł I, Obszar B Zadanie 1

 

1. W przypadku kiedy petent wnioskuje o maksymalną kwotę dofinansowania przyjętą w danym roku przez PFRON, PCPR zobowiązany jest ją przyznać bez jej zaniżania bez względu na przyczynę i to powinno być przestrzegane rygorystycznie przez PCPR-y na terenie całego kraju.

Uzasadnienie:

 

Naszym zdaniem PCPR-y nie mogą odgórnie decydować jaki sprzęt i do jakiej kwoty wnioskodawca może zakupić, ponieważ osoby obsługujące projekty nie są kompetentne w tego typu ocenie, gdyż każda osoba indywidualnie dobierasprzent do własnych potrzeb. Granicą maksymalnego zakupu powinna być kwota, którą narzuca PFRON. Nie powinno być takich sytuacji, gdzie niektóre PCPR-y zaniżają kwotę dofinansowania w celu objęcia nim większej ilości wnioskodawców, lub z powodu braku pieniędzy, by przerzucić środki na inny program. Należy ustalić sztywną maksymalną kwotę dofinansowania, o którą może wnioskować beneficjent i to się tyczy wszystkich modułów „Aktywnego Samorządu”, a także innych programów.

 

2.      Sprzęt przyznawany w jakichkolwiek projektach również powinien być konsultowany z grupą osób do której ma trafiać i powinien być dostępny dla wszystkich osób niepełnosprawnych w całej Polsce na takich samych zasadach

 

Uzasadnienie:

 

W dobie postępującej cyfryzacji, można powiedzieć, iż pismo Braille-a jest w dużej mierze wypierane przez innego rodzaju formy pisania i czytania. Jeszcze 10/15 lat temu książki brajlowskie miały najwyższy poziom popularności wśród czytelników z dysfunkcją wzroku. W międzyczasie coraz bardziej zamieniano je na książki mówione na taśmach magnetofonowych i audiobooki, aż do chwili obecnej, kiedy to w większości osoby niewidome i słabowidzące czytają książki i prasę w formatach elektronicznych typu Daisy, Epup, TXT, czy MP3. W związku z tym, uważamy, iż wnioskujący o dofinansowanie powinien mieć większą swobodę w doborze sprzętu w zależności od osobistych potrzeb i jego przeznaczenia. Dla porównania: osoby zapisujący i odczytujący notację matematyczną, oraz nuty, mogły by wnioskować o dofinansowanie na linijkę brajlowską niezbędną im w tym celu, natomiast zamiennie osoby czytające lektury szkolne, prasę, oraz korespondencję, o sprzęt lektorski. Dlatego też w tym miejscu uważamy, że powinna zostać przywrócona możliwość dofinansowania sprzętu lektorskiego, niezależnie od sprzętu podstawowego i brajlowskiego, jak to było kilka lat temu.

 

3. Uproszczenie do maksimum wniosku o dofinansowanie, by był jak najbardziej przejrzysty, a petent był go w stanie samodzielnie wypełnić Uproszczenie dotyczy m.in.:
zniesienia wymogu okazania zaświadczenia od lekarza specjalisty, poświadczającego schorzenie; powinno wystarczyć samo orzeczenie z wypisanym symbolem

 

Uzasadnienie:

 

Nierzadko osobie występującej o dofinansowanie wypełnienie wniosku sprawia duży kłopot. Wniosek powinien zawierać tylko i wyłącznie niezbędne informacje, plus ewentualnie załącznik dotyczący konkretnego obszaru dofinansowania, a nie wszystkich, jak to jest w chwili obecnej. Dodatkowo PFRON nie powinien wymagać od beneficjenta wpisywania kwot, uzyskanych w poprzednim dofinansowaniu z jakiegokolwiek modułu, czy programu ponieważ jest to dużym utrudnieniem. Korzystający z dofinansowania przechowuje umowę przez trzy lata, więc później ma prawo nie posiadać owych dokumentów, lub nie pamiętać tych kwot. Jeżeli PFRON potrzebuje takich informacji do celów statystycznych, wówczas Powiatowe Centra powinny je wpisywać do wniosku za osobę starającą się o dofinansowanie, gdyż PCPR-y archiwizują takie dane.

Wymóg okazania zaświadczenia lekarskiego powinien zostać całkowicie zniesiony. O niepełnosprawności świadczy orzeczenie wystawione przez organ orzekający z wpisanym symbolem niepełnosprawności. Wyglądać mogłoby to w ten sposób:
• Osoby z bezterminowym orzeczeniem o niepełnosprawności nie musiałyby okazywać zaświadczenia lekarskiego w ogóle;
• Osoby z terminowym orzeczeniem o niepełnosprawności, nie musiałyby okazywać zaświadczenia lekarskiego, pod warunkiem, że ich orzeczenie jest aktualne.

W tym miejscu, zwrócić również należy uwagę na fakt, iż wiele osób z dysfunkcją wzroku – zwłaszcza mieszkających samotnie – ma bardzo duży kłopot z dotarciem do lekarza. Nie zawsze udaje im się załatwić sprawę za pierwszym razem, muszą czekać w długich kolejkach. Z przykrością musimy zaznaczyć, iż ułatwienia dla osób niepełnosprawnych, które wprowadził rząd w bieżącym roku, wcale nie ułatwiły im życia, ponieważ lekarze i tak w wielu przypadkach ich nie respektują, a osoby zainteresowane w celu szybszego załatwienia sprawy kierują się do lekarzy bez kontraktu z NFZ, co naraża je na dodatkowe, wcale niemałe koszty.

 

4. Petent dostarcza fakturę zakupu a rozlicza ją pracownik PCPR na zasadach ustalonych przez PFRON

 

Uzasadnienie:

 

Z tym mają petenci najwięcej problemów, ponieważ sklepy, które sprzęt sprzedają, nie zawsze wiedzą jak to mają wypełnić i petenci są przez to przez PCPR ponownie odsyłani do poprawy. Sklep z zasady wystawia fakturę, a rozliczenia dokonuje realizator programu, w tym wypadku PCPR.

 

5. Włączenie do grona mogących skorzystać z programu osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, wśród których są osoby wymagające sprzętu dostosowanego do swoich potrzeb – dotyczy Modułu I, Obszaru B, zadań 1 i 2

Uzasadnienie:

 

Osoby z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności narządu wzroku często potrzebują specjalistycznego sprzętu do czytania, czy też poruszania się w przestrzeni publicznej (specjalistyczne lupy, powiększalniki, monookulary etc.). Wpływ na to ma wiele czynników, choćby: pora roku, oświetlenie pomieszczenia, w którym przebywają, wielkość druku. Ponieważ ich wzrok szybciej się męczy, niż u zdrowych osób, powinny mieć także prawo do zakupu sprzętu lektorskiego w ramach dofinansowania.

 

6. Likwidacja naklejek na sprzęt mówiąca o tym, kto dofinansował jego zakup

 

Uzasadnienie:

 

Naraża to osoby objęte dofinansowaniem na niepotrzebny stres, ponieważ musi się afiszować z wyglądającą nieestetycznie naklejką w miejscach publicznych. Taka osoba ma wewnętrzne poczucie, że nie stać jej było na samodzielne zakupienie drogiego sprzętu, którego potrzeba posiadania wynika z jej niepełnosprawności, a dodatkowo naklejka prezentuje się niezbyt estetycznie. Tego typu praktyki stosuje się w przypadku zbiórek publicznych, co ma miejsce w przypadku chociażby Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 

7. Zmiana sposobu przeprowadzanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych konsultacji społecznych dotyczących propozycji zmian w pilotażowym projekcie „Aktywny Samorząd”

 

Uzasadnienie:

 

Uważamy, że konsultacje społeczne, prócz internetowego formularza, powinny mieć także formę konferencji/debaty społecznej. Na takim spotkaniu z przedstawicielami Funduszu, zaproszone przez PFRON organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z konkretnym schorzeniem miałyby szansę przekazać więcej uwag i przy okazji je argumentować i kontrargumentować. Jesteśmy pewni, że znalazłoby się odpowiednie miejsce na zorganizowanie tego typu eventu. Taka konferencja mogłaby być nagrywana i później analizowana przez odpowiednią komórkę PFRON.

 

8. Reorganizacja kalendarza realizacji programu

 

Uzasadnienie:

 

W chwili obecnej, bardzo często bywa tak, iż osoba ubiegająca się o dofinansowanie, większość spraw związanych z tym musi załatwiać w okresie jesienno-zimowym, a niekiedy nawet w okresie zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Jest to bardzo dużym utrudnieniem dla tych osób, ponieważ warunki atmosferyczne są bardzo niesprzyjające: śnieg pogarszający orientację przestrzenną, mróz utrudniający czucie podczas posługiwania się białą laską, słabe naświetlenie utrudniające osobom słabowidzącym poruszanie się. Dlatego warto wprowadzić takie korekty, by procedura od momentu pobrania wniosku z PCPR, do momentu podpisania umowy o dofinansowanie, wypadała na okres od marca do września.