Współpraca z Senatem RP przy planowanych zmianach w ustawie o kinematografii

W roku 2021 Fundacja Misja i Rozwój wykazała się aktywnym zaangażowaniem w proces legislacyjny, odpowiadając na prośbę Komisji Ustawodawczej Senatu RP. Fundacja przygotowała opinię w związku z proponowanymi zmianami w ustawie o kinematografii, które zawarte były w druku senackim nr 355.
Propozycje zmian, które przedstawiono w tym dokumencie, miały na celu wprowadzenie nowego artykułu 30a do ustawy o kinematografii, który przewidywał obowiązki podmiotu prowadzącego dystrybucję filmu. Jeśli film miał być wyświetlany w co najmniej 10 kinach na polskim rynku w pierwszym tygodniu dystrybucji, podmiot ten był zobowiązany do przekazania Instytutowi:
1.
Kopii filmu na nośniku elektronicznym, a w przypadku filmu zagranicznego, który miał być udostępniany z napisami w języku polskim, także listy dialogowej filmu w języku polskim, nie później niż 21 dni przed datą rozpoczęcia dystrybucji filmu w kinach.
2.
Plików audio zawierających audiodeskrypcję i napisy do filmu w wersji audio, nie później niż na 48 godzin przed pierwszym dniem dystrybucji filmu w kinach.
Ponadto, Instytut miał obowiązek przekazywać niezwłocznie i nieodpłatnie wymienione materiały organizacjom pozarządowym, które działają na rzecz udostępniania filmów osobom niepełnosprawnym z powodu dysfunkcji narządu wzroku.
Warto zaznaczyć, że Fundacja Misja i Rozwój nie tylko przygotowała opinię na ten temat, ale także zaangażowała się aktywnie w proces legislacyjny. Przedstawiciel Fundacji wziął udział w wspólnym posiedzeniu trzech komisji: Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu, które odbyło się 4 sierpnia 2021 roku. Dzięki tej współpracy i zaangażowaniu Fundacji, miała miejsce konstruktywna dyskusja nad zmianami w ustawie o kinematografii, co mogło przyczynić się do udoskonalenia przepisów związanych z dostępem do filmów dla osób dysfunkcją wzroku.