Odpłatny przewóz na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne

Odliczeniu od dochodów podlegają wydatki poniesione na odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:

 • osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego,
 • osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa1), oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – również innymi środkami transportu.

Ulga przysługuje osobom niepełnosprawnym bądź podatnikom mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których dochód (tj. dochód osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 10.080 zł w roku podatkowym.

Odliczenie od dochodu nie dotyczy wydatków, które zostały:

 1. a)  sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 2. b) zwrócone w jakiejkolwiek formie,
 3. c) odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z ww. funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Odliczenie to nie jest limitowane. Odlicza się kwotę faktycznie poniesionego wydatku.

Dokumentem potwierdzającym dokonanie wydatku jest każdy dokument stwierdzający wysokość poniesionego wydatku.

Odliczeń dokonuje się:

 • w trakcie roku podatkowego przy obliczaniu zaliczek na podatek przez podatników osiągających dochody
 1. a) z działalności gospodarczej
 2. b) z najmu, dzierżawy

–  podlegające opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej,

 • po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu podatkowym PIT‑36, PIT‑37.

Z uwagi na warunki skorzystania z ulgi należy zapoznać się z treścią art. 26 ustawy lub z broszurą informacyjną „Ulga rehabilitacyjna”.

Podstawa prawna: art. 26 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 7a pkt 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

_______________

1) Przez osoby zaliczone do:

I grupy inwalidztwa – należy rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:

 1. a)   całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo
 2. b)   znaczny stopień niepełnosprawności;

II grupy inwalidztwa – należy rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:

 1. a)   całkowitą niezdolność do pracy albo
 2. b)   umiarkowany stopień niepełnosprawności.

 

Źródło: https://www.finanse.mf.gov.pl/